Zastupitelstvo 14/2015

Zastupitelstvo 14/2015

17.12.2015 01:17

Ke svému podnětu obdržel dnes (16.12.), zastupitel O. Kinšt zprávu kontrolního výboru ze závěrečného jednání KV 15.12.  Ta byla před jednáním předána též všem zastupitelům, nemohla však být předmětem jednání zastupitelstva.
V reakci na výstup z této zprávy podal O.Kinšt návrh na změnu programu jednání zastupitelstva a zařazení nového bodu – „Vyhlášení veřejné architektonicko-urbanistické soutěže k revitalizaci náměstí“.

Překvapením bylo, že ani jeden ze zastupitelů nehlasoval proti, 13 se zdrželo a 12 bylo pro přijetí. Nepřímo tak všichni zastupitelé vyjádřili nesouhlas se způsobem řešení náměstí.

Následně již při jednání o schvalovaní rozpočtu se k návrhu O. Kinšta vrátil předseda Kontrolního výboru Vl. Prokýšek a navrhl vyjmutí položky „Stavební úpravy související se změnou dopravního režimu na náměstí Míru včetně mobiliáře za 1. mil. Kč“, vzhledem k závěrům kontrolního výboru a hlavně proto, že není známa žádná studie řešení, tak proč kupovat něco, když nikdo neví co.

Podobný návrh podal zastupitel za VPM Jan Mlčák s odůvodněním, že úprava veřejného prostoru náměstí je řešena podružně,  v rámci Koncepce dopravní obslužnosti města, testovacím způsobem. Revitalizaci veřejného prostranství náměstí Míru je nezbytné řešit komplexně, tedy včetně souladu mobiliáře s místem. Protože komplexní řešení veřejného prostoru nebylo dosud vyhlášeno, nelze tedy schvalovat nákup mobiliáře, když nikdo neví pro dle jaké varianty řešení. Logické.

K těmto poznámkám odpověděl starosta, že studie a vizualizace je zamýšlena právě v rámci položky nákupu mobiliáře. Poněkud zvrácený postup, zvláště když jiné položky rozpočtu jsou přímo specifikovány na projektovou dokumentaci atd., tak o vůli vyhlásit soutěž o návrh v návrhu koupě za milion ani čárka.

Bývalý starosta K. Matoušek architektonickou soutěž podpořil, ale na druhé straně varoval před komorou architektů. Naopak B. Komínek se snažil hájit své dílo standardní kličkou „občané si navrhnou sami“.

Jan Mlčák navrhl vyhlásit veřejnou soutěž ke zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu revitalizace Náměstí Míru, Jindř. Hradec, tedy včetně mobiliáře  (laviček, odp. košů, zeleně, včetně implementace nových informačních systémů event. nových prvků drobné architektury, jako je napříp. návrat kašny do prostoru náměstí, apod.)

A jak to dělají jinde? Ve městech Mělník, Nymburk, Písek,  Sezimovo Ustí, Planá nad Lužnicí, Poděbrady, dokonce i Kardašova Řečice, …..nikde nemají kopřivku z architektonické soutěže.
I spřátelené město Litomyšl by mělo být inspirací. Mezi obcemi ČR je známa jejich výzva: „Vyzýváme politiky na všech úrovních, aby kvalita architektury veřejných staveb se stala předmětem jejich zájmu a byla zařazena do politických programů jejich stran. Vždyť jedině osvícení politikové mohou formulovat zadání pro vznik dobré architektury.“  Na osvícené politiky však máme pech.

Ve vyvolané přestávce bylo hledáno kompromisní řešení znění návrhu a posléze byl kočkopes přijat. Za původní větu: „Stavební úpravy související se změnou dopravního režimu na náměstí Míru včetně mobiliáře za 1. mil. Kč“, bylo pouze doplněno pokračování: „dle výsledku architektonické soutěže“.
Jaké bude zadání, jaký rozsah – zda jenom na nákup nebo řešení náměstí,  zda nebude vybrána pouze městu spřátelená projekční kancelář, kdo bude hodnotilem, takové otázky kočkopes otevírá a tím také říká, že po testovací verze č. 2 bude v květnu verze č. 3 nebo bude test č. 1 pro neobvyklý úspěch opět na léto zopakován.

Dr. Vytiska opět vytknul absenci projektů a to, že finanční rezerva města se postupně zmenšuje. Starosta přiznal, že zamýšlené velké projekty jsou Střelnice, ale protože ta je objemově limitována, mezi řádky šlo vyrozumět úvahu o záměru zřídit nový „Spolkový dům“ z tělocvičny Slovanu. K tomu se přirozeně ohradil O. Kinšt, předseda TJ Slovan s tím, že černý petr v jednání, započatém v roce 2011 leží na straně MěÚ.

Přesto o závěru starosty pochybujeme, zvláště když víme, že Nová scéna Národního divadla v Praze je na menším prostoru než je budova Střelnice. Opět nám vyplývá, že při řádném zpracování zadání a následně vyhlášení veřejné architektonické soutěže o návrh řešení, by bylo možné získat překvapivé návrhy.

Nemáme osvícenou radnici, soutěží se bojíme. Tak co s tím?

Zastupitelstvo 14/2015

Zastupitelstvo 13/2015

Stěžejním bodem jednání zastupitelstva 25.11.2015 byl Strategický plán rozvoje, vyjádření  veřejného zájmu obce. Vše začalo hned po komunálkách 2014. Ustanovení Výboru pro rozvoj města byl koalicí zamítnut. Tu odpovědnost přece uneseme, máme 18:9 mandátů v koalici. Ode zdi ke zdi, od voleb k volbám.

A tak se v pozadí cosi připravovalo a nediskutovalo. Na materiálu se prý pracovalo 34 měsíců. Od zastupitelů se neočekává nastavení rozvojového směru, snad jenom zvednutí rukou? Ten, „kdo na tom pracoval“ vůbec se zastupitelstvem nekomunikoval. Zastupitelstelé byli o úředním zpracování informováni stejně jako veřejnost až z médií, ….že je zveřejněn, publikován a pokud chceme, máme možnost se vyjádřit.

A tak jsme sedli, připravili 10 stran konkrétních poznámek k jednotlivým opatřením a podali je Městu 6.11.2015 jako podklad pro projednání v zastupitelstvu 25.11.2015.
Našich deset stran zřejmě spadlo do komína. Zastupitelům tento podnět dvou zastupitelů k projednání nebyl předložen. Podali jsme proto návrh na ztažení bodu č. 15 z jednání zastupitelstva. Návrh byl sociálně demokraticky zamítnut.

Vládnoucí parta náš podnět zastupitelům přiřadila pouze do připomínek (přílohy), ne však jako řádný materiál k jednání zastupitelstva. Lakonicky konstatovala, že byly podány po termínu. To, že jsme podklad pro jednání zastupitelstva 25.11. podali včas dne 6.11. nehrálo roli.

Naivní očekávání diskuze nad našimi podněty smázl ze stolu technokratický přístup. Dr. Vytiska shrnul tuto epizodu tím, že vládnoucí parta si žárlivě střeží moc, místo toho, aby do tvorby veřejného zájmu zapojila i opozici.

Takový přístup je pohrdáním nejvyššího orgánu obce a jeho volených zástupců, kterým zákonodárce vložil do prvořadých pravomocí a odpovědnosti zastupitelů – definici veřejného zájmu obce. Opomenul do zákona zakotvit obvyklou praxi – rozhoduje vládnoucí parta.

Byl tak přijat dokument, který  neodpovídá na otázku „jaké chceme mít město“. Byl přijat dokument typu „pětiletka“.  Představa „od vize k projektům“ zůstala pouze představou a zastupitelům byly předloženy ani ne projekty, ale představy o projektech a v některých případech tak bylo přijato projekční zadání, ale také i výčet běžné náplně aparátu města.
Přijatý „Strategický plán“ tak neplní roli koncepčního dokumentu, který by identifikoval hlavní směry rozvoje  ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě.

Nebyla žádná vůle se našimi poznámkami zabývat, řekl v závěru dr. Vytiska, který apeloval na apolitičnost dokumentu. Vyjádřil i názor, že by se zastupitelstvo mělo zabývat každým  podnětem. Z duše nám promlouval i V. Duba, který přímočaře řekl o absenci vize, ale byl utřen starostou, který vyjádřil údiv nad tím, že TOPka vizi rozvoje města nepředložila. Mnozí si pamatují na podobně udělenou výtku starosty tehdejšímu předsedovi kulturní komise J. Langrovi – proč tedy komise sama nepřipravila návrh loga, když má kritické výhrady. A v dalším volebním období již komise kulturní, jako poradní orgán Rady, nebyla raději ustanovena.

Není potřeba komunikace s veřejností. Tak chutná moc.

A v závěru, až po 34 měsících práce na dokumentu představil B. Komínek zastupitelům složení koordinační komise, která však  zastupitelstvem jmenována vůbec nebyla. Kde se vzali, tu se vzali. Zřejmě z vůle vedení.

Dokument, který jsme podali 6.11. Městu si nečiní nárok na vyjádření strategické vize, byl připraven v časové tísni, po seznámení se publikovanými podklady, proto již jenom reaguje na danou strukturu a jednotlivá opatření.

K seznámení je v příloze:  strateg2015_VPM.pdf (716692)

Zastupitelstvo 14/2015

Zastupitelstvo 12/2015

V průběhu jednání zastupitelstva podali zastupitelé VPM poznámky:

ad bod. č.5: Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu

O. Kinšt:  Upozornil na to, že všechny ostatní spolky respektují pravidla a způsob poskytování dotací dle grantových opatření jak po obsahové stránce, tak i v termínech, že žádný spolek nemá dostatek peněz a že je také mnoho jiných, které se věnují dětem a mládeži, nepovažuje proto podání žádostí o mimořádné dotace za seriozní a společně s J. Mlčákem doporučili tuto žádost odmítnout.

ad bod č. 13:  Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci

J. Mlčák: upozornil na chybu ve výpočtu v předložené kalkulaci a také na to, že proklamovaná roční úspora ve výši 2 mil. Kč může být v delším časovým horizontu hrozbou finanční ztráty vzhledem k nezbytné obnově vozového parku po 4-6 letech a že změna dodavatele či vlastní výkon služeb může nyní být pouze zdánlivou výhodou, nehledě na zavedený systém řízení provozu.

Dále doporučil nezapsat do evidence žadatelů o čerpání peněz z Fondu regenerace objekt č.p. 6/I., kde není ujasněný vlastník a prodejce může tuto skutečnost využít ke spekulaci o ceně.

O. Kinšt podal z titulu § 82 zákona o obcích o právu zastupitele předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva dva písemné podněty k prověření kontrolním výborem: 

 • prověření procesu nakládání s podněty občanů. Podnět vyplývající ze zkušenosti, kdy po uplynutí 12 měsíců od podání 10.10.2014 nebylo na podanou iniciativu jakkoli reagováno. KK_podnět_logo_2014.pdf (249782)
 • Prověření procesu zadání změn Obecně závazné vyhlášky – Regulačního plánu, definující řešení náměstí Míru zejména s ohledem na to, zda nedošlo k porušení Obecně závazné vyhlášky.  KK_podnet_namesti_102015.pdf (117891)
Zastupitelstvo 14/2015

Zastupitelstvo 8/2015

Zastupitelé otevřeli Pandořinu skříňku.

Ani v opakovaném zápase nikdo nevyhrál, ba dokonce si oba týmy dal po vlastním gólu. Ve  druhém pokusu o přerozdělení dotace 1,5 mil. Kč do mládežnického hokeje mezi KHL a Střelce nenašli  správný klíč. Nikdo nedostal ani korunu.

Z argumentace v jednání vyplynulo, že ten balík jsou peníze zejména na úhradu ledu (pronájmu). Tento závěr zcela zpochybňuje dosavadní hru a snahu ovlivnit rozhodování zastupitelů podle poměru registrací.

Pro každého srozumitelný názor: použít klíč podle počtu obsazených kategorií v soutěžích, tj. v podstatě podle využití ledu, byl zjevně podkladem ke kompromisnímu návrhu 950:550 tis.Kč. O jeden hlas, kdyby však……a těch kdyby je mnoho.

Ani v dohadovacím řízení se nenašla shoda k řešení. Zastupitelé rozhodli  svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a otevřeli tak Pandořinu skříňku. Co z takového rozhodnutí vyplývá:

 •     Hokejové spolky nebudou mít očekávané příjmy na úhradu pronájmu ledu
 •     Služby města, jako řádný hospodář, nebude moci vědomě pronajímat ledovou plochu bez finanční úhrady
 •     Pokud bylo dosud 1,5 mil. Kč na hokej, tak pro případ podzimního dělení je to 1,5 mil. pro všechny sporty.
 •     Spolky budou muset najít jiný zdroj k financování mládežnického hokeje (ledu), než obecní kasu.
 •     Město musí stadion dále provozovat, udržovat a musí najít jiný kanál, jak přesunout peníze do své dceřinky (Služby města) a např. v rámci podpory mládežnického hokeje dávat hodiny gratis či za symbolickou korunu za předpokladu řádného vytížení tak, aby zbyl prostor i pro veřejnost a jiné spolky a aktivity.

V trestném střílení zvítězilo město. Kolektivní rozhodnutí zastupitelů by mělo přinést smír do znesvářených táborů a odstranit boj o koruny na led, pokud to byly koruny na led.

Pandořino odhalení tak spočívá v zobecnění – tedy v potřebě nalézt stejný a spravedlivý přístup k veškerému mládežnickému sportu v obci. A to je zájem města a občanů.

Zastupitelstvo 14/2015

Zastupitelstvo 7/2015

Zaplněný sál Střelnice uctil památku Pavla Vejvara a poté v rychlém sledu zastupitelstvo schválilo majetkové záležitosti. Až 23. bod jednání byl ten, kvůli kterému byla v sále i druhá kamera a zaplněný sál. Očekávané napětí a drama se však nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.

O co šlo? O rozdělení finančních prostředků. V důvodové zprávě prohlásil mpř. B.Komínek, že se Rada držela návrhu Grantové komise. Jako by tím chtěl přenést odpovědnost na komisi, přičemž v minulosi se vždy argumentovalo tím, že komise jsou poradním orgánem a Rada může rozhodnout jinak. M. Kukačka se ohradil proti materiálům k tomuto bodu, které obdržel před jednáním zastupitelstva a odvolal se na nezbytnou lhůtu, potřebnou pro seznámení se s dokumenty a ke konzultaci podkladů a navrhl stažení celého bodu z programu jednání. Ovšem nečetl pozorně mezi řádky.

 • Doručení podkladů k bodu č.23 bylo zcela v rozporu s nedávným lakonickým prohlášením, že by neměl být problém zveřejňovat projednávané materiály předem. Pokud neobdrží materiály zastupitelé ve lhůtě předem, jakým způsobem by byly materiály zveřejňovány, to je po této zkušenosti záhadou.
 • Návrh Martina Kukačky byl smeten odvolávkou na správný postup, předem avizovaný a navíc většinově podpořený koaličními zastupiteli. V tento moment to stále navenek vypadalo tak, že bude záměrem prosadit rozložení  dotačních korun dle aviza, tedy 300. tis. Střelcům a 1.200 tis. Vajgaru.
 • Předseda Grantové komise nevystoupil, aby objasnil jakým způsobem komise dospěla k tak konfliktnímu doporučení Radě. A tak se začalo prát prádlo hokejového svazu.
 • V avizované diskuzi zazněly z řad Střeleckého fan klubu hlasy rodičů, že svého syna si mohou od KHL Vajgar koupit zpět za 40.tis. Kč s otázkou, zda je to syn rodičů nebo KLH. Druhá skupina vyzývala zastupitele ke spravedlivému posouzení a rozdělení dotačních fin. prostředků podle příslušnosti dětí k tomu či onomu spolku a ne podle toho, kdo formálně ovládá registrační průkazy a drží jako rukojmí 31 registrací.
 • Jiří Dohnal uvedl výhrady k parametrům grantů, kde  není podmínka doložení čestného prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky a že některé formulace jsou zcela účelové, vázané na registrace u sportovních svazů, přičemž podpora města nemůže nahrazovat grantové podpory z kasy sportovních svazů.
 • Tereza Elián přirovnala jejich odchod z Francie a to, že jejich francouzský klub synovi popřál a žádné výkupné při přechodu do českého klubu nežádal.  Jan Kaňka uvedl, že by se musel z J. Hradce odstěhovat, aby děti dostaly registračky.
 • Vlad. Svoboda uvedl, že KLH přihlašoval do soutěže 10 kategorií, ale protože neměl hráče, tak 5 soutěží rušil, za to platil pokutu hokejovému svazu.  Střelci mají také pět kategorií, v soutěžích 4, tedy spravedlivý poměr by měl být 5/4.
 • Názory Karin Vovsové z tábora Vajgaru a zejména Jana Hanzálka zapadly. Jan Hanzálek, přes jeho zásluhy o jindřichohradecký hokej si spletl své vystoupení na zastupitelstvu s klubovou schůzí.
 • Hynek Mácha  uvedl, že z veřejných zdrojů se vůbec nedověděl o čem se dnes má jednat. Připravil přehledné srovnání obou klubů z pohledu počtu registrací, počtu hráčů, spotřebovaných hodin, počtu kategorií. Z pádné argumentace vyplynul poměr 42% Střelci : 58% Vajgar, tj. ve velkém protikladu proti návrhu grantové komise 200.000 :1.300.000 Kč.
 • Filip Punda z Fan klubu Střelců veřejně přiznal, že podkladové materiály zastupitelstva získal dříve než zastupitelé a je s nimi tedy na rozdíl od mnohých zastupitelů lépe seznámen a že mu vychází poměr 2/3, v podstatě shodný závěr jako Hynku Máchovi.
 • Nepřímo potvrdil to, že cokoli se Rada rozhodne schválit, to koalice schválí, i když ostatní zastupitelé podklady vůbec neznají.
 • Petr Šachl přitvrdil, když návrh Rady (v podstatě Grantové komise) považoval za výsměch dětem, pokud by měla být dotace přiznána dle počtu registrací  a ne podle  faktického stavu hráčů v klubech.
 • Karel Matoušek navrhl odložit jednání o přidělení dotací pro hokej na příští jednání zastupitelstva. A na to starosta prozradil a v podstatě zveřejnil to, co již v pátek bylo mnohým známo, že se koaliční zastupitelé zdrží a v duchu koaliční poslušnosti bylo všem  zřejmé, že tomu tak bude.
 • Martin Kukačka podpořil návrh Karla Matouška a nahlas prohlásil, pokud grantová komise připravovala dle grantových podmínek a podle materiálů odb. školství, naprosto selhal odbor školství. Později se starosta zastal odboru školství, čímž ovšem připustil, že první ostrý test Grantového programu selhal.
 • Ota Kinšt (Volba pro město) podotkl, že ostatní sporty jsou rukojmí hokejových směrnic a vyzval oba mládežnické hokejové spolky k dohodě.  Na něj navázal Vlad. Prokýšek, ředitel DDM,  aby připomenul historii, kdy v roce 1989 přecházelo do hokeje z Domu dětí 320 mladých hokejistů.
 • Petr Šachl (Střelci) k takto nahozené rukavici dodal, že veškeré prostředky dohody vyčerpali, že KLH Vajgar trvá na výkupném podle  a tak zůstala ve vzduchu viset otázka, proč se místní hokej dostal až do nynější dramatické situace, a proč je nadstavbou spolku KLH Vajgar akciová společnost s matoucím názvem, shodným s názvem spolku,  jejíž 100% akcií vlastní jiná akciová společnost se sídlem v Praze, která má založenou další obchodní společnost a neprůhlednost je tedy nezpochybnitelná.
 • Vojtěch Duba, předseda grantové komise si vyžádal přerušení jednání zastupitelstva k poradě předsedů zastupitelských klubů. Tam se shodli na tom, co jsme znali již v pátek, že zastupitelstvo jednotlivě schválí dotace ostatním sportům a u přidělení dotací hokejovým spolkům se zdrží hlasování a tímto způsobem překlopí rozhodnutí na květnové zastupitelstvo. Toto veřejné tajemství si v zákulisí stvrdili a poté od stolů před veřejností odhlasovali.
 • A tak se vůbec nic nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.
Zastupitelstvo 14/2015

Zastupitelstvo 5/2015

Grantová přestřelka

Na pořadu jednání bylo schválení několika dotací a teprve v závěru projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a Dotační programy města pro 2015.Logický by byl obrácený sled v projednávaní bodů.

V návrhu úpravy programu nás koalice hravě přemohla. Důvodem zachování navrhovaného pořádku byla existence novely zákona o rozpočtových pravidlech, účinná od 20.2.2015.
Proto bylo zájmem zachovat nelogický sled projednávaných bodů. Novelou je totiž upraveno poskytování dotací na „účel, stanovený v programu“, ale Programy jsou na pořadu jednání až na závěr jednání zastupitelstva.

Nově bude dotace vždy poskytována formou veřejnoprávní smlouvy a ta musí být povinně zveřejněna 30 dní. Můžeme se domnívat, že do 20.2.2015 nebyly podány již žádné žádosti o dotaci a že nově bude platit jenom postup daný novelou rozpočtových pravidel.

Naše návrhy změn (zastupitelů Mlčák, Kinšt) připravených Pravidel směřovaly k tomu, aby bylo lépe ošetřeno vyloučení principu „košile bližší než kabát“ a ani v tomto nás koaliční masa nepodpořila.

ad Dům gobelínů:

Ve vyjádření starosty k dotazu, jakým způsobem je naplňováno poslání Domu gobelínů, upravené v zakládací listině, jsme se dověděli, že nikdo neví, co bylo myšleno nosným prvkem ze zakládací listiny: „vybudování centra evropského významu pro restaurování a konzervaci textilu za pomoci předních odborníků z Čech a Evropské unie a s podporou finančních dotací z Evropské unie“, a proto nejsou k tomto směru činěny ani žádné kroky. Prostě to neumíme. Nebo nevíme, co jsme to vůbec chtěli.

Také, že hlavní cíle Domu gobelínů jsou naplňovány externími smluvními partnery a vlastní činnost Domu gobelínů je zaměřena především na pořádání výstav a kurzů. Prolustrovali jsme web a ověřili si, že  začínají převažovat aktivity odklánějící se od původního zaměření (od tkalcovské techniky, tkaní a restaurování tapiserií, pokles na 50%) ve prospěch kurzů netkalcovských a nerestaurátorských technik (tj. patchwork, quilting – sešívání, prošívání látek, batika, kurzy šití, paličkování s nárůstem na pětinásobek). Stejně tak výstavní prezentace grafiky, keramiky, háčkování či blatský krojů, což nesouvisí se zaměřením činnosti Domu gobelínů,  jak je uvedeno v zakládací listině.

A tak se musíme domnívat, že byla pouze rekonstruována budova za dotační prostředky a že po uplynutí doby udržitelnosti (končí v 2016) bude možné zřídit v rekonstruovaných prostorách nového pivovaru cokoli. Směřujeme od nastavené vize přes nekoncepčnost k nahodilosti a tápání.

Můžeme tedy očekávat, že do dvou let budeme hledat nový název pro budovu, pokud zatímní aktivity nebudou doplněny kurzem vaření a zřízena zde Vyšší dívčí.