CO JE OBEC?

Město/obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce a dále se člení do několika katastrů, zpravidla dle původních obcí, před sloučením do většího celku.

Obec spravuje své záležitosti samostatně, rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Obec je veřejnoprávní korporací. Tím se rozumí institucionalizované sdružení osob, které mají společný cíl v realizaci určitého veřejného zájmu, které má vlastní právní subjektivitu.

Město/obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce a dále se člení do několika katastrů, zpravidla dle původních obcí, před sloučením do většího celku.

Obec spravuje své záležitosti samostatně, rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Obec je veřejnoprávní korporací. Tím se rozumí institucionalizované sdružení osob, které mají společný cíl v realizaci určitého veřejného zájmu, které má vlastní právní subjektivitu.

  • Má vlastní majetek,
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území,
  • pečuje o potřeby svých občanů.

Občanem obce je fyzická osoba, která je státní občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu.

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

Město/Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; Kde je v zákoně o obcích uvedeno „obec“,  je třeba si dosadit „zastupitelstvo“, které se sestavuje dle výsledků komunálních voleb, tedy vůlí občanů, ke správě obce/města.

Dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, městský úřad a zvláštní orgány obce.

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou:

  • k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
  • pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
  • k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“) a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
  • stanoví-li tak zvláštní zákon.