SAMOSPRÁVA

U obcí máme na mysli zejména územní samosprávu, jako jednou z větví veřejné správy. Je to správa vykonávaná relativně nezávisle, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastními prostředky.

Jiným typem samosprávy je např. správa domovní, spolková a podobné typy správy společné věci.

I přes značnou samostatnost je územní samospráva vykonávána pod dohledem státní správy a nepřímo i pod vlivem parlamentních stran. Některé jejich některé týmy hrají nižší soutěž, a protože jim to zákon umožňuje, vstupují do výkonu samosprávy, jako by činili samosprávu nesvéprávnou. Tak se finanční odměny ze zisku parlamentních hlasů přesouvají do volební podpory ve volbách do samosprávy.

Samospráva je tak deformována vlivem parlamentních stran a jejich sekretariátů díky státním finančním příspěvkům. Všichni daňoví poplatníci si paradoxně platí všechny partaje celého barevného spektra. Ani si neuvědomujeme, že si tak platíme všechny partaje, které získaly více jak 3 % voličských hlasů v parlamentních volbách. Bohužel takto nelogicky jsou ve státě zakotveny politické strany. Je třeba vést iniciativu směřující k odluce partají od samospráv / obcí.

Obec pečuje o svůj rozvoj a stabilitu, a to jak finanční, tak i územní. Současně dbá na to, aby se všestranný rozvoj obecního území projevoval i na blahu jejího obyvatelstva. Samospráva je souhrnem úkolů, jež patří do výlučné kompetence obce. Aby samospráva byla samosprávou (aneb občané sami sobě), zřizuje Rada své poradní / iniciativní orgány. Tím zapojuje občany města do výkonu samosprávy. Jak zpívá Marta Kubišová: „Tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí“.

Stát přenáší na bedra obcí mnoho dalších povinností. Vedle výkonu samosprávy vykonávají obce prostřednictvím svého orgánu / úřadu i přenesenou státní správu, a to proto, že v politických ústupcích v minulých obdobích byly zrušeny okresní úřady a zřízeny úřady krajské, které jsou obcím a občanům přirozeně více vzdáleny.

Tak se ukazuje, že bedra obcí snesou vše, co jim stát naloží. Důsledkem může být i nez-vládnutí požadované agendy s důsledkem přenášení výkonu správy malých obcí na ty větší. V jiné variantě dochází i ke slučování menších obcí do větších celků, či pověřením výkonu správy jinou obec, v krajní variantě ke kolapsu samosprávy a návratu „národních výborů“.