ŠKOLSTVÍ

I péčí města o veřejný prostor či poslední okamžiky života je nepřímo vychovávána mladá generace. Tak jako vychovává škola, rodina, tak vychovává i obec svým přístupem k důstojnému životu občanů.

VIDÍME POTŘEBU A NAVRHUJEME

Ustanovit komisi Rady pro výchovu a vzdělávání jako poradního orgánu Rady a jejím prostřednictvím vytvořit podmínky pro zapojení veřejnosti do iniciativního a poradního orgánu Rady.

Odůvodnění: zřízení komise pro výchovu a vzdělávání předpokládá zákon o státní správě a samosprávě ve školství v místech s více než pěti školami tak, že dvě pětiny členů komise jsou z řad pedagogických pracovníků.

Zpracování analýzy potřeb míst v mateřských školách návazně na připravovanou výstavbu bytového fondu ve městě. Například tedy zvážení efektivnosti MŠ Sládkova návazně na zamýšlenou bytovou výstavbu na sídlišti U nádraží. Nebylo by tedy vhodnější rozšířit kapacitu MŠ Pod kasárny zakomponováním nově nabytého objektu bývalého obchodu a restaurace do kompaktního celku a kapacitně dostačujícího areálu?

Zpracování pasportizace střech základních škol a mateřských škol k možnému umístění fotovoltaiky i sběru dešťové vody a její využití pro splachování.