ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo rozhoduje

 • ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).
 • záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce,
 • dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,[29]
 • delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým.