STAROSTA

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů. Slovo starosta pochází z výrazu starati se, takže je to ten, kterého zastupitelé zvolí jako hlavního nositele starostí.

Občas se různými kanály šíří informace, že starostu si volí občané, že starosta si přivádí na radnici svůj tým, …ale to jsou prosté dezinformace.

Funkce starosty obce má dvě roviny. Starosta je „prvním mezi rovnými“ a až na ojedinělé výjimky nemůže sám rozhodovat nic. Druhá rovina odrážející se v právním vědomí občanů naopak přirozeně přisuzuje starostovi velmi významnou roli.

U řady lidí je pevně zakořeněn názor, že starosta mnoho věcí rozhoduje sám a jeho podpis a souhlas jsou nejdůležitější. Tomu občas podléhají i členové zastupitelstev. Tak se často stává, že bez ohledu na pohled legislativní, vítězí v praxi pohled laického právního vědomí.

Ne vždy je nutno chápat určitý nadstandardní respekt k funkci starosty negativně. Nezpochybnitelné je bezesporu to, že starosta má vedle prestiže i nejvíce práce a odpovědnosti. To, že se z důvodu přirozené autority stane starostovo slovo velmi významným závažím na misce vah při rozhodování v té které obci, je proto zcela v pořádku.

V pořádku však není, když si tuto roli starosta přisvojuje sám, a v pořádku také není, když mu tuto roli svou lhostejností členové zastupitelstva sami přisoudí.

Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem [32b], a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů [33]. Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

STAROSTA

  • Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42).
  • Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů.
  • Může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit výkon přenesené působnosti v určitých věcech komisi.
  • Může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
  • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.
  • Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce.
  • Plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony.
  • Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce. Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení nového starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1).

Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1). Starosta spolu s místostarostou podepisují právní předpisy obce.

Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).