RADA

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada je ten orgán obce, který hýbe děním obce, pokud jím není aparát.

Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet uvolněných radních by neměl mít většinu v Radě – vzniká tím mocenský prvek, a moc chutná moc.

Radě obce je vyhrazeno:

 1. Zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.
 2. Plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2).
 3. Rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti.
 4. Vydávat nařízení obce.
 5. Projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce.
 6. Stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu.
 7. Na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem [32b].
 8. Zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce (dále jen „komise“), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.
 9. Kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce.
 10. Stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce.
 11. Ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti.
 12. Přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi.
 13. Rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
 14. Stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
 15. Schvalovat organizační řád obecního úřadu.
 16. Plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.
 17. Schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud. Rada obce vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty obce v případě, že se rada obce nevolí (§ 99 odst. 3).