ČLEN ZASTUPITELSTVA

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce:

PRÁVO INICIACE – možnost předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce návrhy na projednání. Ze své povahy by se mělo jednat především o takové návrhy, které spadají do pravomoci těchto orgánů, i když není zároveň vyloučeno, aby zastupitel předkládal své návrhy i těm orgánům, které sice nejsou kompetentní k jejímu vyřízení, ale které mohou k návrhu sdělit své stanovisko. Návrhy na projednání se mohou týkat jak věcí patřících do samostatné působnosti obce, tak i věcí spadajících do přenesené působnosti obce (např. návrh radě obce na projednání návrhu nařízení obce).

PRÁVO INTERPELACE – možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Obecní zřízení stanoví, že na interpelovanou věc musí zastupitel obdržet písemnou odpověď, a to do 30 dnů.

PRÁVO NA INFORMACE – od zaměstnanců obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. I v tomto případě platí, že informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů; forma poskytnuté informace však není zákonem stanovena (jako u práva interpelace).

Tedy stručně:

předkládat návrhy na projednání:

 • zastupitelstvu obce,
 • radě obce
 • výborům Zastupitelstva
 • komisím Rady

vznášet dotazy, připomínky a podněty

 • na radu obce a její jednotlivé členy,
 • na předsedy výborů,
 • na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec
 • na vedoucí příspěvkových organizací
 • na vedoucí organizačních složek, které obec založila nebo zřídila;

písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Člen zastupitelstva obce je povinen

 • zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží,
 • hájit zájmy občanů obce
 • jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.