KOMISE RADY

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise Radě obce.

K naplnění proklamací o komunikaci města s občany, ke zvýšení důvěry obyvatel města i posílení prvků samosprávy navrhujeme zřízení komisí Rady:

 • školství
 • kultury a cestovního ruchu
 • pro majetek a investice
 • pro urbanismus a infrastrukturu
 • pro sociální věci
 • sportu
 • životního prostředí
 • dopravní
 • pro veřejné zakázky
 • pro bezpečnost a prevenci kriminality

A dále navrhujeme úpravu jednacího řádu komisí tak, aby předsedou komise byl ustanoven vedoucí příslušného odboru MěÚ, event. oddělení.

Důvod: odbory úřadu předkládají Radě podklady k projednání, tedy i po předchozí konzultaci s veřejností/v komisích Rady.

 • Komise rady mají funkci iniciativní a poradní. Svá stanoviska a náměty předkládají zmíněné komise výhradně svému zřizovateli, tedy Radě obce.
 • Žádný právní předpis sice přímo neukládá komisi Rady obce povinnost přijetí statutu předmětné komise, nicméně z důvodu právní jistoty nelze přijetí tohoto interního dokumentu než doporučit. Ve statutu mohou být např. upravena práva a povinnosti členů nebo konkrétněji definován předmět vlastní činnosti.
 • Komise není orgánem obce, ale orgánem Rady obce. Je zcela na uvážení Rady, jaké komise a na jak dlouho si zřídí. Zákon o obcích dává Radě obce právo zřizovat a zrušovat komise podle potřeby.

Zastáváme názor, že komise jsou pupeční šňůrou mezi veřejností a odbory ve směru k Radě. Podklady pro jednání komisí jsou v praxi nejčastěji připravovány věcně příslušnými odbory městských (obecních) úřadů. Činnost komisí je do značné míry ovlivněna principem transparentnosti, čehož legálním odrazem je fakt, že dle § 16 odst.2 písm. e má každý občan obce, který dosáhl věku 18 let, zákonné právo nahlížet do usnesení komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Komise mají jistou legální vazbu i na zastupitelstvo, resp. jeho členy, což je dáno tím, že dle ustanovení § 82 písm. a) z.č.128/2000 Sb. má každý člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo všem komisím předkládat návrhy na projednání, což je změna oproti předchozímu právnímu stavu (do 11.7.2002), kdy člen zastupitelstva mohl předkládat návrhy jen orgánům obce, jejichž je členem.