SPRÁVA OBCE

Správa obce představuje správu věcí veřejných, jde tedy o výkon veřejné správy. Základním předpisem obecního práva je zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město je samostatně spravováno voleným orgánem, zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou Rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud tyto nejsou svěřeny zákonem krajům.

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

  • Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.
  • Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  • Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
  • Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
  • Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku zveřejní obec po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.
  • Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

Každý občan obce je součástí této „firmy“ a každý, kdo je oprávněn volit, vykonává prostřednictvím zvolených zástupců výkon správy obce, tedy věcí obecních v zájmu zachování a rozvoje samosprávného území.

Veřejný zájem se chápe jako protiklad zájmů soukromých, od nichž se liší tím, že okruh osob, jimž tento zájem svědčí, je vždy neurčitý, může přitom jít o zájem:

  • celospolečenský (zájem na čistotě ovzduší, čisté vodě apod.)
  • lokální (zájem na vybudování průmyslové zóny či obslužných komunikací apod.)
  • skupinový (zájmy letců, veslařů, hokejistů, seniorů apod.)

Pro komunální samosprávu je zcela zásadní zodpovědná péče o správní území obce i svěřený obecní majetek.

Z tohoto pohledu je naprosto zásadním dokumentem územní plán. Územní plán nesmí být pouze formálním dokumentem sloužícím k vypořádání individuálních požadavků, ale musí být chápán jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro zodpovědné rozhodování o budoucnosti obce.

Bohužel je územní plán stále nadřazován prvotnímu, dlouhodobému dokumentu, kterým je strategický plán rozvoje. Platí, že přípravě územního plánu by měla předcházet důkladná diskuse uvnitř obce, spojená s formulací strategického plánu, který stanoví celkovou vizi dalšího rozvoje obce opřenou o maximální možnou shodu všech, kterých se dění v obci dotýká.

Strategický a následně územní plán by měl být dohodou o společné budoucnosti v území. Strategický plán má, kromě formulace hlavních témat a vize budoucího směřování obce, obsahovat i dohodnuté priority rozvoje včetně priorit investic a péče o obecní majetek. Strategický plán by měl založit i řešení aktuálních problémů obce, hospodaření s vodou v městské i volné krajině atd., a být zpracován srozumitelně, včetně grafického zobrazení.

Strategický plán rozvoje nemůže být z podstaty věci uzavírán na dobu kratší, než je obvyklá platnost územního plánu (10 let). Nemůže být uzavřen na dobu 4 let, ale minimálně na dobu 15 let. Potom to není dlouhodobý, ale prováděcí dokument, či akční plán.