OBECNÍ ÚŘAD A TAJEMNÍK

OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce. V čele obecního úřadu je starosta. Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení.

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti

  • Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce.
  • Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.
  • Rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem [34b].
  • Vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

TAJEMNÍK OBECNÍHO ÚŘADU

Výraz „tajemník“ vznikl jako překlad anglického slova „secretary“ (secret = tajemství).

  • Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce.
  • Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, Radou obce nebo starostou.
  • Stanoví podle zvláštních právních předpisů [33] platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu.
  • Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu.
  • Vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je Rada obce.
  • Navrhuje Radě jmenování či odvolání vedoucích odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem.

Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.

Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.