Pro 2. jednání zastupitelstva jsme dne 3.12.2014 podali návrh na ustanovení  Výboru rozvoje města:

Důvodem našeho návrhu na ustanovení Výboru pro rozvoj je to, že zastupitelé se ve svém rozhodování musí opírat o prostou úvahu „je to v zájmu města či není to v zájmu města“. Z tohoto hamletovského dilema vyplývá potřeba vyjádření zájmu města, stejně jako zájmu státu apod.  Zájem obce nemůže být vyjádřen jinak, než Programem rozvoje města a ten ze své podstaty nemůže být dokumentem s týdenní platností či vytvářen ad hoc pro jednotlivou potřebu.

ROZVOJ OBCE je první bod z pravomocí zastupitelstva v samostatné působnosti obce, vymezených Zákonem o obcích. Strategický program rozvoje obce je výchozí dokument pro dílčí programové dokumenty rozvoje obce a je možné jej nazvat jako vyjádření zájmu, nastavení směru, o který se opírají další aktivity a rozhodnutí orgánů obce, v neposlední řadě zastupitelé ve svém rozhodování a radních v rámci své operativy.
Program rozvoje přesahuje horizont volebního období. Na základě vstupů všech politických subjektů, odborné i laické veřejnosti a zájmových skupin neziskového i podnikatelského sektoru stanoví programové cíle a jednotlivé strategické úkoly a kroky, které je třeba na cestě k cílům provést. Každoročně pak zastupitelstvo schvaluje akční plán, ve kterém definuje konkrétní krátkodobé aktivity ve vazbě na vizi a dlouhodobé rozvojové cíle a odpovědně tak může činit po diskusi s aktéry, tedy prostřednictvím komunikace výboru rozvoje.

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA nelze zaměňovat s rozvojem území, které je dílčím programovým dokumentem – územním plánem, upravujícím územní rozvoj města, je tedy speciální vůči obecnému.
Výbory zastupitelstva jsou v obecné rovině poradní, iniciativní a kontrolní orgány obce, odpovědné zastupitelstvu, kterému předkládají svá stanoviska a návrhy v oblasti rozvoje města.  Oblast rozvoje není vázána na institucionální uspořádání samosprávy, odvíjí se od problematiky, od úrovně vnímání a pohledu aktivních účastníků komunikace, je však na úrovni výboru ve formě nalézání názorového průsečíku a teprve společně přijatý názor je dále podnětem, iniciativou, předkládanou zastupitelstvu. Podněty výboru pro rozvoj města mohou iniciovat ke tvorbě dlouhodobé vize, koncepce, strategie, akčních plánů rozvoje .

Odborníci, přizvaní na jednání výboru mají hlas poradní. O účasti přizvaných osob na jednání výboru roz-hodují členové výboru hlasováním. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou všech členů.

Své výstupy předkládá výbor prostřednictvím předsedy výboru (člena zastupitelstva) jako informaci/návrh zastupitelstvu, které může iniciovat v přednesené věci Radu či jednotlivé členy zastupitelstva k podnětům, jejich dotazům na Radu, členy Rady, předsedy výborů, statutární orgány právnických osob či k návrhům na projednání zastupitelstvu obce, radě obce, výborům, komisím či může po této iniciaci požadovat od zaměstnanců obce informace ve věci související  s výkonem jeho funkce  zastupitele.

Předpokladem funkčnosti výboru a věcné diskuze je složení výboru z občanů města a odborníků se vztahem k městu, se zájmem o rozvoj města v širokém spektru aktivit. Věcná diskuse a účel vytvoření výborů se vytrácí, je-li výbor složen převážně ze zastupitelů. Předseda a jeden člen výboru je zcela postačující zastoupení každého výboru, které vytváří prostor k jinému pohledu a jiným podnětům, jedině ku prospěchu obce i zastupitelů.

Cílovým efektem činnosti výboru je zapojení veřejnosti do dlouhodobého a kontinuálního procesu tvorby města,  jeho prostředí pro život,  vyjádřené  v živém dokumentu Integrovaném plánu rozvoje města.

Jedině touto cestou budou priority rozvoje znát jak občané, vlastníci nemovitostí v obci a všechny zájmové skupiny. Je to cestou nastavení vize a strategického postupu její realizace, cestou budování značky města Jindřichův Hradec.

Navrhujeme:

Předsedu výboru: Ing. Jana Mlčáka, MBA,
člena výboru: Ing. Taťánu Hajdíkovou, členku akademického senátu FM VŠE

ZÁVĚR: Návrh ustanovení výborů zastupitelstva byl ztažen z programu jednání zastupitelstva.