Kdo řídí kulturu ve městě?

Kdo řídí kulturu ve městě?

Divadlo, kino, koncerty, knihovny, výstavy, ……cílem je vzdělávat, kultivovat nebo také hltat na straně druhé, či střídměji prostě konzumovat.  Kultura je službou, kterou poskytují specifické subjekty různého právního zakotvení.

Při existenci sedmi „subjektů“ (Hvězdárna, Dům gobelínů, Muzeum fotografie, Knihovna, Kulturní dům Střelnice, Stará radnice, Informační centrum) je logické, že důsledkem je roztříštěnost, která potřebuje koordinaci.

Jestliže jsou sloučeny jen tři z nich, již to není logické, ale absurdní. Je to v podstatě gag, tedy s použitím věty Václava Havla (Anatomie gagu) „znesmyslnění jedné logiky druhou logikou“.

Zcela mimo zůstaly další činnosti z oblasti vzdělávání a kultury – Střelnice, Stará Radnice, Informační centrum a Knihovna. Přirozeně vzniká otázka – kdo je koordinátorem pro zařízení, poskytujících kulturní a  vzdělávací služby – interně i navenek?

U Městského úřadu nemá kultura vůbec žádné zakotvení:

 • ani na úrovni odboru městského úřadu,
 • ani na úrovni oddělení např. odboru školství,
 • ani v obsahové náplni kteréhokoli jiného odboru včetně odboru kanceláře starosty.

Kdo řídí kulturu ve městě?

Tedy, kdo koordinuje činnost sedmi složek poskytujících kulturní a vzdělávací služby?

V jiných obcích existuje odbor kultury, či odbor kultury a cestovního ruchu.

 • Je tomu tak v Pelhřimově, Táboře, Písku, Českém Krumlově,  Dačicích
 • Stejně tak i v městech Sdružení České inspirace –  Třeboň, Litomyšl, Cheb, Kutná Hora a další.
 • Pouze Jindřichův Hradec je výjimkou.

V zájmu odstranění této nelogičnosti a ve prospěch systémového řešení  jsme počátkem července navrhli zastupitelstvu:

 • začlenění všech činností pod jeden subjekt (tedy včetně Střelnice, Staré Radnice, Knihovny, Informačního centra)
 • zřízení koordinátora – odbor kultury a cestovního ruchu,

…….tedy provést reorganizaci městského úřadu v zájmu efektivního nastavení řídících procesů, koordinace produkce a jednotné politiky kultury města.

Výsledkem by mělo být efektivní nastavení řídících procesů, úspora nákladů, koordinace kulturní produkce a jednotná politika a prezentace kultury města v celém spektru jeho aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, řízená nově vytvořeným odborem kultury a cestovního ruchu a nezbytná změna organizační struktury města.

A mimo jiné, firemní kulturou je podnět podaný zastupitelstvu zastupitelům předat a zvážit jeho obsah, provést analýzu zda tento podnět nemá více logiky než uspěchaný a bleskově přijaté dílčí sloučení tří do jednoho a také odpovědět. Ale zastupitelé neměli žádné povědomí o podaném podnětu a tak ta bleskovka dostává podivnou pachuť. Když nemáme ani firemní kulturu, ….co můžeme?

KULTURA JH

KULTURA JH

V jednání zastupitelstva 26.6.2019 o založení právnické osoby „Hvězdárna a planetárium“, byla během 10 min., ad hoc v rámci protinávrhu, schválena změna právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. na jednu příspěvkovou organizaci včetně nově zakládané „Hvězdárny a planetária“.

Bez předchozích právních a ekonomických analýz, bez přípravy a projednání v Radě, živelně na jednání Zastupitelstva tak stranou zůstala Střelnice, Stará Radnice, Knihovna, Infocentrum.

Pro nápravu tohoto polovičatého řešení jsme 10.7. navrhli k projednání v Zastupitelstvu přiřadit do nově vzniklého subjektu i tyto drobky a vytvořit tak prostředí pro systémové řízení kultury města pod jedním subjektem.

Zastupitelstvo Města Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec

Věc: návrh na usnesení

Komentář:

V jednání ZMě dne 26. 6. 2019 bylo usnesením č.: 129/8Z/2019 schváleno:

 1. zřízení příspěvkové organizace města Jindřichův Hradec hvězdárny s planetáriem
 2. záměr změny právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci
 3. zřízení nové příspěvkové organizace za účelem poskytování odpovídajících služeb a provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií

K tomuto výsledku dospělo zastupitelstvo přijetím protinávrhu předneseným zastupitelem MUDr. Rytířem k původnímu návrhu Rady o zřízení příspěvkové organizace pro provoz hvězdárny s planetáriem.

Návrh neřešil začlenění dalších kulturních a vzdělávacích zařízení města, kterými jsou:

 1. Organizační složka KD Střelnice s výstavním domem Stará Radnice
 2. Městské informační centrum
 3. Městská knihovna

Celá oblast kultury a cestovního ruchu tímto neúplným řešením zůstává nadále roztříštěna, což nepochybně nebylo záměrem.

Předpokládáme, že logickým záměrem by mělo být vytvoření komplexní organizace a poskytování služeb v oblasti kultury města v zájmu snížení nákladů, koordinace, jednotné prezentace.

Navrhujeme:

Začlenit do nové organizace, pracovně nazvané „KULTURA JH“, za účelem poskytování odpovídajících služeb a provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií dále:

 1. stávající organizační složku KD Střelnice s výstavním Domem Stará Radnice,
 2. Městské informační centrum
 3. Městskou knihovnu.

Výsledkem by mělo být efektivní nastavení řídících procesů, úspora nákladů, koordinace kulturní produkce a jednotná politika a prezentace kultury města v celém spektru jeho aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, řízená nově vytvořeným odborem kultury a cestovního ruchu a nezbytná změna organizační struktury města.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo:

1) schvaluje záměr vytvoření koordinovaného prostředí pro poskytování kulturních služeb a začlenění Organizační složky KD    Střelnice s výstavním domem Stará Radnice a dále Městského informačního centra a Městské knihovny do nové organizace se střediskovým řízením jednotlivých činností.

2) schvaluje záměr vytvoření odboru kultury a cestovního ruchu, současně jako řídícího orgánu nově vzniklé organizace.

3)   ukládá právnímu oddělení připravit proces transformace směřující k naplnění usnesení  1,2, doplňující usnesení č.  129/8Z/2019 ze dne 26.6.2019.

Předkládá:

Otakar Kinšt, zastupitel

Ing. Taťána Hajdíková

Ing. Vladimír Maryška

Ladislav Mátl

Kdo řídí kulturu ve městě?

Zelená antikoncepce

10.07.2019 15:42

Vytvoření koncepce správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území Jindřichova Hradce by měla být  dlouhodobým cílem města a přirozeně vyplývá ze strategické vize, která  poskytuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města a formuluje směřování jeho rozvoje, vytváří zázemí pro inspiraci a kreativitu podnikatelskému sektoru.

Před tím však musí město mít přehled o stavu svého majetku, infrastruktury. V té věci dlouhodobě apelujeme na provedení kompletní pasportizace a přípravu dílčích generelů až po finální zpracování integrovaného plánu rozvoje města.

Nemůže nám nikdo podsouvat nezájem či naopak negativní přístup k městské zeleni. V souvislosti s projevenou aktivitou proti revitalizaci Husových sadů jsme se dostali do „zeleného víru“, zvláště když jsme vyslovili názor, že projekt byl veřejně připravován v letech 2010-2011, diskutován a schválen.

Po jednání zastupitelstva 26.6.2019, ve kterém vystoupila Ing.Michaela Zudová, mmj. zahradní projektant a po následném facebook příspěvku v profilu L.Mátla o falešném pojetí jako kampaně proti revitalizaci, když projekt revitalizace byl zaměněn a prezentován jako projekt plošného kácení, se otevřela diskuze, která vedla do rozmělňujících komentářů, podobně jako v povídce I. Vyskočila „Kusejr to byl talent“, proto zůstaňme raději u podstaty:

 • Husovy sady byly založeny v letech 1836-1842 zahradníkem Václavem Schrotkou, když před tím, od roku 1824 – 1835 byly příkopy/parkány zasypávány a poté na místě radovánek ostrostřelců po zbourání Pražské brány,  vystavěn byl společenský stánek, který sloužil jak kultuře ducha tak i těla (Střelnice).
 • Hradby chránily města od nepaměti. U bran se vybíralo mýtné do obecní kasy, na mostech mostovné a brány se na noc zavíraly. Tehdy všichni podlehli vizi, že hradební opevnění a brány brání rozvoji města. Jediná Linecká (Nežárecká) brána v obavách o narušení statiky Muzea odolala a je jeho chloubou.
 • Co bychom dnes dali za to, kdyby bylo centrum města uzavřeno mezi třemi branami, vybíralo by se symbolické mýtné od turistů na městské atrakce a turisté by si z brány odvezli razítko na čele.
 • Pod pojmem „OTEVŘENÉ MĚSTO“ se považuje transparentní zveřejňování  informací, zakázek, finančních toků, veřejné projednávání koncepcí atd.,  a k této otevřenosti je třeba pouze otevřených hlav, nikoli likvidovat svoji historii. Kdyby to tehdy městští radní věděli, mohly ty brány, bašty a cimbuří  a parkány být zachovány a dnes vytvářet atraktivní kulisu města.
 • 168 let po výsadbě kaštanů (okrasné a stínodárné dřeviny), byly před prahem jejich životnosti  vedeny konzultace k zadání projektu revitalizace, veřejné diskuze, veden proces schvalování projektu, který byl po dvou letech přijat usnesením 189/9Z/2011 zastupitelstva ze dne 24.8.2011 jako projekt Revitalizace Husových sadů.
 • Nelze říci, že by si projekt někdo ušil na svoji míru, že byl bez nás občanů, že byl zpracován neodborně, atp. Naopak, je třeba říct, že nevěděl o něm jen ten, který se o věci veřejné nezajímal.
 • I pasivita je politikum, s následkem nezbytného a vědomého respektu k přijatému řešení, pokud již neplatí, že podmínkou platnosti přijatého usnesení je souhlas ulice či většiny ze všech voličů. A od termínu „plošné kácení“ není s trochou nadsázky daleko od další notorické proklamace „příroda si poradí sama“.
 • Projekt revitalizace není projekt plošného vykácení. Plošné vykácení je finální stav.
 • Revitalizace je však obroda, oživení.  Je fakt, že mnozí reagovali pobouřeně na realizaci 1.etapy projektu revitalizace, bez povědomí o veřejně projednávaném  záměru, bez povědomí  o představení projektu  laické a odborné diskuzi v letech 2010-2011, bez respektu k téměř dvouleté přípravě a jeho schválení ZMě.
 • Vedly se četné diskuze, dodnes byly mnohde rozvěšeny letáčky „stop plošnému kácení“,apod. Faktem je, že věcně se vyjadřovat lze ve správním řízení, nikoli ex post, pokud vyjádřením není forma petice.
 • Usnesením č. 141/8Z/2019 z 26.6.2019 byla schválena revokaci usnesení č. 189/9Z/2011 ze dne  24.8.2011  a uloženo odborům správy majetku a životního prostředí, aby po dokončení Územní  studie systému sídelní zeleně, zajistili zpracování návrhu nové koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových.
 • Výsledkem je tedy zrušení (revokace neboli odvolání, zneplatnění)  realizace projektu revitalizace, nikoli revize projektu (opravné řízení), jak je i mylně výsledek prezentován.
 • Co to znamená? Nic více, než „vše od samého počátku“!
 • Tedy od zpracování koncepce péče o veřejnou zeleň dle přijatého usnesení,  projednávání v komisích, na veřejnosti  k formulaci budoucího zadání veřejné soutěže ke zpracování projektu revitalizace Husových sadů, schválení Radou, veřejná soutěž pro zpracovatele projektu, další a další konzultace a předložení Radě, zastupitelstvu a následně zajištění fin. prostředků a realizace. To jsme odhadem tak v roce 2030-35, do té doby doroste nová generace, kterou zatím věci veřejné nezajímají, přijdou další volby, slogany a začne vše znovu, a ani negaci všeho provedeného od nastupující generace nelze vyloučit.
 • Do té doby není jiným řešením než údržba stromů ve formě prořezávky, spojení větví táhly, zákryty proti vnikající vodě, protože koncept a realizace nového řešení dlouho nebude. A tak se může stát,  že do té doby budeme mít Husovy pahýly, nikoli sady. To může nastat  z důvodu  alibismu a obav z jejich odstranění, kterému bývá mnohdy bráněno na základě iracionálních argumentů nekvalifikovaných účastníků řízení. V důsledku je však viníkem zahradní projektant.
 • A nebudeme-li mít sady, je otázkou, zda nerevokovat hlouběji, vrátit se do roku 1824 a revokací/obnovou parkánů nezvýšit atraktivitu městské památkové rezervace a  prostředí města.
 • Jinou a odvážnou variantou může být i  využití část parku, resp. parkánů proti budově Střelnice k výstavbě tolik žádaného multifunkčního kulturního stánku.  Současně podrobit revizi i nevhodnou  úpravu Masarykova náměstí.
 • Proč se obávat odvážných řešení? Budova Střelnice přece stojí též v původních parkánech. Lepší a jiný vhodný pozemek k takovému vznešenému účelu na vyšlapané kulturní stezce Město nemá.
 • Odvážná řešení vychází z odvážné vize. Absence vize je důsledkem absence kreativity a odvahy.
 • Město by mělo mít minimálně odvahu k vypsání „veřejné soutěže o návrh řešení uceleného veřejného  prostoru“ od Střelnice po Kolínovu vilu a k sestavení odborné hodnotící komise.
 • Když vedení města nedokáže obhájit projekt revitalizace, je to možné považovat i za ztrátu důvěry. Je jen otázkou času, kdy bude tato otázka položena na pořad jednání zastupitelstva. Hlavní problém je v tom, že projekt, který město po diskuzích, jednáních v r. 2011 přijalo,  nedokáže prezentovat, což v důsledku působí jako utajený či ad hoc projekt, když jej  vůbec       neumí obhájit, neumí komunikovat s veřejností, prezentovat stávající stav, projekt, budoucí  stav, jednotlivé fáze.  Projevuje se tím i potřeba zcela nového postavení webu města, jako základního komunikačního prostředí s veřejností.  To vše jen potvrzuje již vyslovené, že Koalice 18:9 v minulém volebním období byla velmi pohodlnou existencí a i to že teze „2x starostou a dost“ má své důvodné opodstatnění.
 • Chybí pasport zeleně města a navazující generel jako podklad k vytvoření jednotné soustavy digitálních účelových map k nastavení kategorizace a systému údržby, její financování, resp.jako výchozí podklad pro management údržby. Nejsem si jist tím, zda Územní studie systému sídelní zeleně je dostatečným podkladem pro zpracování návrhu nové koncepce péče o  řeviny a zeleň v Husových a Mertových.
 • Nelze nám podsouvat snahu o likvidaci městské zeleně, ani těm, kteří nevyjádřili s revokací souhlas. Právě naopak. Dlouhodobě upozorňujeme na absenci pasportu veřejné zeleně jako výchozího analytického podkladu ke koncepčnímu řešení i dalších lokalit – Obora, Městský les, Slavíkův lesík, které  mohou vytvářet tzv. zelené plíce, klidové zóny pro občany města.
 • Koncepční využití se může tvořit po všeobecném konsensu v zastupitelstvu, předchozí veřejné konzultaci s občany, což je však dlouhodobá záležitost, zcela v duchu povinnosti obce – pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. A tím jsme zpět u pasportů, též jako podkladů pro koncepční údržbu zeleně.

A stejně tak jsme dlouhodobě upozorňovali na absenci a naléhavou potřebu architekta města a obecního zahradníka, architekta města, výboru pro rozvoj, atd. , zvláště byl-li park zakládán zahradníkem a průběžná péče o veřejnou  zeleň byla v posledních desetiletích značně zanedbána,  již tu měl dávno být. Je proto zcela zbytečné odpoutávat se od postaty koncepční správy veřejné zeleně města odkazem na kdejaké z kontextu vytržené vyjádření.

KULTURA JH

Parametry k diskuzi o KOALIČNÍ SMLOUVĚ

Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost.

Z této základní věty vyplývá, že musí být vyjádřen zájem města. Neplatí to, že veřejný zájem je nalézán na zasedání zastupitelů. Musí být dána vize rozvoje a rozpracována do dílčích programových dokumentů.

Vycházíme z předpokladu, že zájem obce je v celém spektru činností vytvářen v diskuzi s občany, kteří tvoří tu samosprávnou korporaci – obec. Veřejný zájem je zakotven v dlouhodobých programových dokumentech, které jsou v průběhu času podrobeny cyklické revizi, opět v diskuzi s občany. Občané se tak podílí na jejich tvorbě od nalézání až do procesu schválení (tím vyjádří své potřeby a zájmy).  Výchozím dokumentem rozvoje obce je dlouhodobá rozvojová vize.

Takové dokumenty musí být veřejně publikovány, aby mohla být podrobována veřejné kontrole občany jak činnost zastupitelů, tak i naplňování programových dokumentů.

Základní parametry k tvorbě KOALIČNÍ SMLOUVY, („programové priority“):

1) VZTAH K VEŘEJNOSTI/zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

Obec je samosprávným společenstvím občanů, ve kterém občané jako tvůrci orgánů samosprávy musí mít prostředí ke komunikaci se svými orgány, tedy musí být nastaveny principy transparentnosti  a odstraněn dosavadní „režim utajení“.

Předpokladem dobré správy je faktické  nastavení již dříve proklamované „otevřené či přátelské, profesionální  radnice“, do režimu otevření všech informací občanům a v té věci provedení těchto kroků a nastavení pravidel:

1.1.   veřejná publikace Koaliční smlouvy na webu města

2.1.  veřejná publikace materiálů k jednání Zastupitelstva  (jednotná šablona/struktura)

2.2.  veřejná publikace materiálů k jednání včetně důvodové zprávy a návrhu na usnesení

2.3.  veřejná publikace výsledku hlasování/jednotlivě

2.4.  úprava informací do jednoho info bloku zastupitelstva (podklady-zápis-usnesení-jednací řád)

3.1.  veřejná publikace materiálů k jednání Rady   (jednotná šablona/struktura)

3.2.  veřejná publikace materiálů k jednání včetně důvodové zprávy a návrhu na usnesení

3.3.  veřejná publikace výsledku hlasování/jednotlivě

3.4.  veřejná publikace zápisů z jednání Rady

3.4.  úprava informací jednoho zastupitelstva do jednoho bloku (podklady-zápis-usnesení)

4.     veřejná publikace zápisů z jednání výborů Zastupitelstva,

Jednací řád výborů

 

5.     veřejná publikace zápisů z jednání komisí Rady

Jednací řád  komisí

6.    veřejná publikace přehledu čestných občanství města

7.     ustanovení výborů Zastupitelstva

7.1.   pro rozvoj a investice města

7. 2. pro územní plánování

8.     ustanovení komisí Rady

8.1    komise dopravní

8.2.  komise kulturní

8.3.  komise sportovní

8.4.  komise sociální a zdravotnictví

8.4.  komise pro bezpečnost a prevenci

8.6.  komise pro veřejné zakázky

9.      Otevření prostoru Radničních listů (Zpravodaje) k vyjádření všem zast. klubům ve  stejném

rozsahu (počet znaků) na téma, zvolené pro další číslo cyklicky zastupitelskými kluby. Tj.

náhrada za dosavadní jednostrannou prezentaci.

10. 1. veřejná publikace rozvojových/strategických dokumentů v jednom prostoru webu jh.cz

10.2. publikace rozpracovaných dokumentů (zájmu zachování kontinuity záměrů a poskytnutí

informace veřejnosti i novým zastupitelům)

11.     redesign webu jh.cz, revize jeho struktury

 1. 2) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 • Formulace koncepce priorit rozvoje veřejného prostoru  (výbor pro rozvoj/sekce pro urbanismus)

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a  další prostory přístupné  každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu  na vlastnictví k tomuto prostoru.“

 • Studie komplexních řešení veřejných prostranství
 • Podzemní kontejnerová úložiště odpadu
 • Proluky nejsou místa k vybudování parkovišť, ale cenným prostorem v intravilánu města, jejichž využití nelze řešit jinak, než nalézat v diskuzi  ve výboru pro rozvoj, tedy i zapojením občanů a následnou soutěží o návrh.

   3) VEŘEJNÁ ZELEŇ

 • pasportizace a generel veřejné zeleně v zájmu dotváření „zeleného okruhu města“ orientačně vymezeného body:  Obora – Městský les/Šajba – Kunifer – Slavíkův lesík – Mertovy sady –  Rudolfov- Polívky/letiště – Jakub, jako klidové zóny města.
 • studie s návazností na další prvky – např. cyklotrasy, vodní plochy, atd.
 • městský zahradník/harmonogram údržby

4)  ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

 • ustanovení odboru kultury a cestovního ruchu
 •         vymezení činnosti odboru
 •         výběrové řízení pro vedoucího odboru
 • ustanovení útvaru architekta města (samospráva, nikoli na úsek státní správy)
 •        zpracování statutu městského architekta
 •        výběrové řízení

5)  INFRASTRUKTURA

Kompletní zpracování pasportů jako výchozího podkladu pro zpracování generelu

 • technické infrastruktury (zjištění stavu a potřeb ve vztahu k územnímu plánu )
 • veřejné zeleně v majetku města
 • infrastruktury pro sport v majetku města
 • atp.

6) PROGRAMOVÉ DOKUMENTY  (dílčí dokumenty dlouhodobého rozvoje)

 • Formování výchozí rozvojové vize (výbor pro rozvoj, …)
 • Program rozvoje sportu (komise sportu)
 • Program rozvoje kultury (komise kultury)
 • Koncept využití břehu Vajgaru (zadání v diskuzi s veřejností/studie)
 • Příprava projektu odbahnění Vajgaru (velký)
 •  Zpracování zásad nakládání s majetkem města (nabývání-správa-zcizení)
 •  Zpracování zadání k objemové studii komplexu Střelnice ke zjištění možnosti její koncepční

přestavby a využitelnosti i za předpokladu budoucího etapového řešení.

Od výsledku této studie se odvíjí zpracování záměru a studie využitelnosti Zámeckého pivovaru

7) DOPRAVA/PARKOVÁNÍ

 • Parkovací dům se zakládacím systémem (Jitřenka, za KB) tj. vzhledem k dostupnosti pěších do centra města (350 m na obě náměstí) a teprve následně přeřešit dopravní situaci na náměstí Míru, jak pro vozidla, tak pěší ve vztahu k navazujících pěším zónám.
 • Vyloučit z úvah vybudování parkovacího domu v bývalém objektu Fruty v centru města, což by vedlo paradoxně k zahuštění dopravy na náměstí a centru města, kde je naopak záměr zklidnění provozu ve prospěch pěších.
 • Zajištění revize všech mostů (veřejná publicita závěrů včetně časového harmonogramu oprav)
 • Koncepční dopravního řešení Nežáreckého předměstí

8) SPRÁVA MAJETKU

Bytový a nebytový fond – provést revizi pravidel pro pronájem obecních bytů, pokud vůbec existují, a postupně vyčleňovat byty pro jejich poskytování v režimu „startovací“.

Základní parametry pro nalézání programové shody jsme publikovali veřejně  na webu patriotijh.cz dne 12.10.2018 (https://goo.gl/HCevHW)

KONCEPT_ad Koaliční smlouva.pdf (386679)

KULTURA JH

Vykopnutý míč

Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH:

adresováno:

ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek

Ještě jednou se omlouvám za vzniklou prodlevu od naší schůzky. Ing. Mlčák se musel několik dní věnovat anglické delegaci, setkali jsme se v pátek 19.10. večer  jak jsem vám  předem avizoval (Ing. J.Mlčák, O.Kinšt, L.Mátl), avšak z našeho setkání vyplynula potřeba širší konzultace, která proběhla dnes večer.

Jsme si vědomi toho, že v rámci daného volebního systému neexistuje vítězná strana, ale pouze pořadí stran se ziskem mandátů jako výchozí platformy k vytváření koaliční většiny pro následné ustanovení orgánů města.

Vznikaly různé dohady, vypouštěly se zřejmě i důvodně falešné zprávy, více se spekulovalo a z různých úrovní se objevovaly zaručené informace v médiích.

Můžeme prohlásit, že nejsme ti, kteří se ziskem dvou mandátů v zastupitelstvu vedou iniciativu k vytváření jakékoli koaličního seskupení, jednání se však nevyhýbáme.

Prezentovali jsme názor „2x a dost“ pro města typu „okresní“,  bylo by v rozporu s touto naší proklamací  vyjádřit podporu třetímu funkčnímu období starosty Ing. St. Mrvky.

Váš návrh:

 • St. Mrvka, B. Komínek, M. Kadeřávek/ S. Langerová/R. Staněk/J. Burianová/+PATRIOTI, nereflektuje vůbec žádnou změnu.
 • Nabídku na vytvoření komise pro rozvoj jsme si vysvětlili, že téma rozvoje obce přísluší ze zákona o obcích zastupitelům, proto ne komise Rady ale Výbor pro rozvoj (při zastupitelstvu), jak jsme jej navrhovali zřídit na počátku uplynulého období.
 • Nabídka k vytvoření samostatného odboru kultury je nutnost, ostatně i toto jsme navrhovali již v minulém období.

Pokud by nás nabídka měla oslovit, musela by být závazkem:

 • ke zpracování  programové vize rozvoje města s širokým zapojením občanů, odborné veřejnosti
 • dílčích strategických programů rozvoje (sport, kultura, ..)
 • závazkem k veřejnému projednávání ideových záměrů k zadání k veřejné arch./urb. soutěži (obecně)
 • k řešení veřejných prostor formou veřejné soutěže
 • k vytvoření Výboru pro rozvoj
 • k vytvoření Komise pro sport (včetně zpracování zadání pro koncepční řešení dostavby areálu a následně ve veřejné soutěži zpracování studie řešení)
 • vytvoření Komise kulturní
 • k vyhlášení veřejné arch. soutěž pro parkovací dům na Jitřence
 • k přehodnocení formátu Radničních listů (vytvoření stejného prostoru pro všechny polit. kluby)
 • atd.,

Předpokládám, že k tomu by se mělo dospět v širším koaličním seskupení, když nebyla vytvořena ani jedním táborem jakási „programová rada“.

Z různých stran jsme zaznamenali několik variant možného uspořádání koalice. S ohledem na to, že k datu naší dvoustranné konzultace (16.10.)  bylo publikováno i jiné možné složení koalice, nemáme jinou možnost, než vyjádřit náš konzistentní postoj pro všechny možné varianty řešení:

 • jsme připraveni k věcnému jednání o programových tématech
 • jsme připraveni podpořit Ing. Jana Mlčáka, MBA do funkce  starosty města
 • jsme připraveni k zastoupení v Radě města
 • jsme připraveni být i v pozici mimo zastoupení v Radě. (Záměrně nepoužíváme výraz „v opozici“ , protože v každé budoucí pozici budeme jednat ve prospěch rozvoje města a potřeb občanů ze základu programových tezí PATRIOTI JH.)

Můžeme se vyjádřit tak, že:

 • si dovedeme představit i několik jiných variant složení Rady,  v rovnoměrném zastoupení
 • nebudeme v jakékoli naší pozici podporovat zastoupení dvou osob jednoho subjektu v pozicích starosta/místostarosta ani místostarosta/místostarosta.
 • nebudeme v jakékoli naší pozici podporovat zastoupení tří osob jednoho subjektu v Radě
 • prezentuje-li se subjekt s nevyšším počtem mandátů jako „vítěz“, neměl by se jako „vítěz“ obávat  společného programového  jednání se všemi subjekty zastoupenými v zastupitelstvu včetně zastupitelů, resp. již tak měl min. před týdnem učinit.

Abychom všechny mylné a matoucí výklady eliminovali, publikovali jsme na blogu našeho webu již dne 12.10. názor s vyjádřením základního okruhu programových tezí a můžeme bohužel potvrdit to, že falešné informace jsou mocnější, že vznikají nové „skvělé a vzletné“ myšlenky, např. „někdo by měl něco udělat, něco nadčasového, s odvahou a nadhledem“.

Toto vyjádření vypravujeme všem na vědomí (viz) k odstranění veškerých spekulací a podsouvaných nepravdivých informací veřejnosti.