Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost.

Z této základní věty vyplývá, že musí být vyjádřen zájem města. Neplatí to, že veřejný zájem je nalézán na zasedání zastupitelů. Musí být dána vize rozvoje a rozpracována do dílčích programových dokumentů.

Vycházíme z předpokladu, že zájem obce je v celém spektru činností vytvářen v diskuzi s občany, kteří tvoří tu samosprávnou korporaci – obec. Veřejný zájem je zakotven v dlouhodobých programových dokumentech, které jsou v průběhu času podrobeny cyklické revizi, opět v diskuzi s občany. Občané se tak podílí na jejich tvorbě od nalézání až do procesu schválení (tím vyjádří své potřeby a zájmy).  Výchozím dokumentem rozvoje obce je dlouhodobá rozvojová vize.

Takové dokumenty musí být veřejně publikovány, aby mohla být podrobována veřejné kontrole občany jak činnost zastupitelů, tak i naplňování programových dokumentů.

Základní parametry k tvorbě KOALIČNÍ SMLOUVY, („programové priority“):

1) VZTAH K VEŘEJNOSTI/zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

Obec je samosprávným společenstvím občanů, ve kterém občané jako tvůrci orgánů samosprávy musí mít prostředí ke komunikaci se svými orgány, tedy musí být nastaveny principy transparentnosti  a odstraněn dosavadní „režim utajení“.

Předpokladem dobré správy je faktické  nastavení již dříve proklamované „otevřené či přátelské, profesionální  radnice“, do režimu otevření všech informací občanům a v té věci provedení těchto kroků a nastavení pravidel:

1.1.   veřejná publikace Koaliční smlouvy na webu města

2.1.  veřejná publikace materiálů k jednání Zastupitelstva  (jednotná šablona/struktura)

2.2.  veřejná publikace materiálů k jednání včetně důvodové zprávy a návrhu na usnesení

2.3.  veřejná publikace výsledku hlasování/jednotlivě

2.4.  úprava informací do jednoho info bloku zastupitelstva (podklady-zápis-usnesení-jednací řád)

3.1.  veřejná publikace materiálů k jednání Rady   (jednotná šablona/struktura)

3.2.  veřejná publikace materiálů k jednání včetně důvodové zprávy a návrhu na usnesení

3.3.  veřejná publikace výsledku hlasování/jednotlivě

3.4.  veřejná publikace zápisů z jednání Rady

3.4.  úprava informací jednoho zastupitelstva do jednoho bloku (podklady-zápis-usnesení)

4.     veřejná publikace zápisů z jednání výborů Zastupitelstva,

Jednací řád výborů

 

5.     veřejná publikace zápisů z jednání komisí Rady

Jednací řád  komisí

6.    veřejná publikace přehledu čestných občanství města

7.     ustanovení výborů Zastupitelstva

7.1.   pro rozvoj a investice města

7. 2. pro územní plánování

8.     ustanovení komisí Rady

8.1    komise dopravní

8.2.  komise kulturní

8.3.  komise sportovní

8.4.  komise sociální a zdravotnictví

8.4.  komise pro bezpečnost a prevenci

8.6.  komise pro veřejné zakázky

9.      Otevření prostoru Radničních listů (Zpravodaje) k vyjádření všem zast. klubům ve  stejném

rozsahu (počet znaků) na téma, zvolené pro další číslo cyklicky zastupitelskými kluby. Tj.

náhrada za dosavadní jednostrannou prezentaci.

10. 1. veřejná publikace rozvojových/strategických dokumentů v jednom prostoru webu jh.cz

10.2. publikace rozpracovaných dokumentů (zájmu zachování kontinuity záměrů a poskytnutí

informace veřejnosti i novým zastupitelům)

11.     redesign webu jh.cz, revize jeho struktury

 1. 2) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 • Formulace koncepce priorit rozvoje veřejného prostoru  (výbor pro rozvoj/sekce pro urbanismus)

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a  další prostory přístupné  každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu  na vlastnictví k tomuto prostoru.“

 • Studie komplexních řešení veřejných prostranství
 • Podzemní kontejnerová úložiště odpadu
 • Proluky nejsou místa k vybudování parkovišť, ale cenným prostorem v intravilánu města, jejichž využití nelze řešit jinak, než nalézat v diskuzi  ve výboru pro rozvoj, tedy i zapojením občanů a následnou soutěží o návrh.

   3) VEŘEJNÁ ZELEŇ

 • pasportizace a generel veřejné zeleně v zájmu dotváření „zeleného okruhu města“ orientačně vymezeného body:  Obora – Městský les/Šajba – Kunifer – Slavíkův lesík – Mertovy sady –  Rudolfov- Polívky/letiště – Jakub, jako klidové zóny města.
 • studie s návazností na další prvky – např. cyklotrasy, vodní plochy, atd.
 • městský zahradník/harmonogram údržby

4)  ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

 • ustanovení odboru kultury a cestovního ruchu
 •         vymezení činnosti odboru
 •         výběrové řízení pro vedoucího odboru
 • ustanovení útvaru architekta města (samospráva, nikoli na úsek státní správy)
 •        zpracování statutu městského architekta
 •        výběrové řízení

5)  INFRASTRUKTURA

Kompletní zpracování pasportů jako výchozího podkladu pro zpracování generelu

 • technické infrastruktury (zjištění stavu a potřeb ve vztahu k územnímu plánu )
 • veřejné zeleně v majetku města
 • infrastruktury pro sport v majetku města
 • atp.

6) PROGRAMOVÉ DOKUMENTY  (dílčí dokumenty dlouhodobého rozvoje)

 • Formování výchozí rozvojové vize (výbor pro rozvoj, …)
 • Program rozvoje sportu (komise sportu)
 • Program rozvoje kultury (komise kultury)
 • Koncept využití břehu Vajgaru (zadání v diskuzi s veřejností/studie)
 • Příprava projektu odbahnění Vajgaru (velký)
 •  Zpracování zásad nakládání s majetkem města (nabývání-správa-zcizení)
 •  Zpracování zadání k objemové studii komplexu Střelnice ke zjištění možnosti její koncepční

přestavby a využitelnosti i za předpokladu budoucího etapového řešení.

Od výsledku této studie se odvíjí zpracování záměru a studie využitelnosti Zámeckého pivovaru

7) DOPRAVA/PARKOVÁNÍ

 • Parkovací dům se zakládacím systémem (Jitřenka, za KB) tj. vzhledem k dostupnosti pěších do centra města (350 m na obě náměstí) a teprve následně přeřešit dopravní situaci na náměstí Míru, jak pro vozidla, tak pěší ve vztahu k navazujících pěším zónám.
 • Vyloučit z úvah vybudování parkovacího domu v bývalém objektu Fruty v centru města, což by vedlo paradoxně k zahuštění dopravy na náměstí a centru města, kde je naopak záměr zklidnění provozu ve prospěch pěších.
 • Zajištění revize všech mostů (veřejná publicita závěrů včetně časového harmonogramu oprav)
 • Koncepční dopravního řešení Nežáreckého předměstí

8) SPRÁVA MAJETKU

Bytový a nebytový fond – provést revizi pravidel pro pronájem obecních bytů, pokud vůbec existují, a postupně vyčleňovat byty pro jejich poskytování v režimu „startovací“.

Základní parametry pro nalézání programové shody jsme publikovali veřejně  na webu patriotijh.cz dne 12.10.2018 (https://goo.gl/HCevHW)

KONCEPT_ad Koaliční smlouva.pdf (386679)