SADY aneb ZMATEK V NÁZVOSLOVÍ

Zmatek v názvosloví sadů v Jindřichově Hradci potvrzuje i úvodní fotografie – Jablonských sadů.

V rámci poznámek k PD revitalizace sadů jsme podali několik technických poznámek, ale také rekapitulaci názvosloví, jak je nám známa. A současně uvedli, že  bychom měli býti vděčni Černínům a rodu Wachtelů za existující městskou zeleň a projevit maximum úsilí k odstranění všech prvků dlouhodobě zanedbávané údržby.

Zanedbanou údržbu nespraví jeden zahradník, je zapotřebí odstranění náletů, sanaci stromů a keřů, zalévání rostlin, výsadba trávníků, úklid ploch parků včetně drobné řemeslné práce i obnovy nátěrů zábradlí, laviček, atd., proto za vhodné považujeme zadat pro celý komplex prací smluvně dodavatelské firmě na období cca 10 let ke správě městské zeleně.

A k názvosloví jsme uvedli stručný popis snad všech objevujících se názvů sadů a jejich lokalizaci:

Novoměstské – Husovy sady byly založeny byly po zasypání parkánů a nynější název získaly po instalaci sochy J.Husa 1914

Městské sady vznikly rozšířením Novoměstských sadů (původně pod kasárny, nyní spíše známy jako sady Pod Gymnasiem), končí levým břehem Nežárky. V některých mapových podkladech jsou Městské sady zakresleny i po pravém břehu Nežárky, jižně od Naxerovy lávky.

Wachtelovy sady, ty byly založeny v r. 1847 když dal Jiří Wachtl lesními stromy posázeti kopec za Lišným dvorem ležící. V sadech jsou upraveny stezky pro procházky a na nich postavena kamenná sedátka. Tj. za Lišným dvorem, vlevo při cestě na Horní Žďár.

Vedle bývalého mostu za Lišným dvorem se na rozpadajících kamenných pilířích drží neudržovaná lávka z ocelových nosníků, nýtovaná, postavena v r. 1889,  péčí okrašlovacího spolku Vesna a  pojmenována na počest předsedy spolku, gymnasijního katechy P. Gabriela jako lávka „Gabrielka“.  (značně zanedbaná údržba!)

Svatojakubské sady – po výsadbě Wachtlových sadů začaly se též stromky sázeť u kostelíka Sv. Jakuba, který do té doby byl holý když J. Wachtela v r. 1854 pověřil Eugen Czernin zalesněním okolí sv.Jakuba. Svatojakubské sady byly veškeré sady kolem kostelíku a pod ním až k pravému břehu Nežárky. Rovněž první dřevěná lávka z r. 1884 nesla název Svatojakubká, neboť vedla do         Svatojakubských sadů.Dřevěná lávka byla v roce 1905 nahrazena stávající, ocelovou a pojmenována Naxerova i když je na ní pamětní deska s datem zbudování první, dřevěné lávky. Paradoxně je novější Naxerova zapsána v katalogu chráněných památek, byť typově stejná a starší o 16 let Gabrielka je dosud značně opomíjena.

Jungmanovy sady – základní kámen byl slavnostně položen 20.7.1873, ale sady nevznikly. Ty měly vzniknout v místech za posledními domy Jungmanovy ul. (dříve i dnes Vídeňská) podél cesty, vedoucí dále ke kostelu Sv. Václava a s pokračováním k Lišnému dvoru, tj. zhruba v místech dnešní „Kryzákovic hospody“ a obcházet tehdejší zástavbu města.

Jablonského sady, ty jsou srozumitelně vymezené, dnes mezi Klášteříčkem a Gymnasiem a jsou vázány na dominantu „Jablonského“, nikoli jak uvádí stará fotografie.

Mertovy sady – bývalý starosta K. Mert koupil od Fr.Sládka pozemky pod kostelem Sv. Jakuba a ty daroval městu k výsadbě sadů. Jen tato část, navazující na původní Svatojakubské sady se od roku 1912 jmenuje Mertovy sady. Mertovy tedy nejsou celé sady, jak je mylně prezentováno! Na pozemku je instalován kámen s nápisem Mertovy sady 1912, dnes na části odtržené komunikací, odbočující z Bratrské do sídl. rod. domků.

Sady legií (původně čsl. legií)– část Svatojakubských sadů, po pravém břehu Nežárky. V letech 1923-24 byla po tahanicích mezi okrašlovacím spolkem Vesna, Městem J. Hradec a obcí legionářskou přejmenována po instalaci památníku padlým legionářům  na Sady legií, které jsou s centrálním schodištěm jejich dominantou.

 Vpravo od památníku je pamětní deska J. Wachtela, proto jsou sady mnohdy mylně  nazývány Wachtelovými.

V komentáři Vesna píše: „Pojmenování veřejných sadů i ulic děje se především pro lepší orientaci a tu nemůže být vhodnějšího ukazovatele, nežli je kostel neb pomník v nich stojící.Část hořejší jak dosud ponechme sady Svatojakubskými nazývat.“

Sady nad Naxerovou lávkou jsou tedy trojí: prvotní Svatojakubské, k nim přibyly Mertovy sady a nakonec byla spodní část Svatojakubských sadů pod ul. Bratrskou přejmenována na Sady legií.

Je tedy na Městu, aby toto prověřilo a ve všech mapových datech dále správně pojmenování uvádělo.

KULTURA JH

KULTURA JH

V jednání zastupitelstva 26.6.2019 o založení právnické osoby „Hvězdárna a planetárium“, byla během 10 min., ad hoc v rámci protinávrhu, schválena změna právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. na jednu příspěvkovou organizaci včetně nově zakládané „Hvězdárny a planetária“.

Bez předchozích právních a ekonomických analýz, bez přípravy a projednání v Radě, živelně na jednání Zastupitelstva tak stranou zůstala Střelnice, Stará Radnice, Knihovna, Infocentrum.

Pro nápravu tohoto polovičatého řešení jsme 10.7. navrhli k projednání v Zastupitelstvu přiřadit do nově vzniklého subjektu i tyto drobky a vytvořit tak prostředí pro systémové řízení kultury města pod jedním subjektem.

Zastupitelstvo Města Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec

Věc: návrh na usnesení

Komentář:

V jednání ZMě dne 26. 6. 2019 bylo usnesením č.: 129/8Z/2019 schváleno:

 1. zřízení příspěvkové organizace města Jindřichův Hradec hvězdárny s planetáriem
 2. záměr změny právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci
 3. zřízení nové příspěvkové organizace za účelem poskytování odpovídajících služeb a provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií

K tomuto výsledku dospělo zastupitelstvo přijetím protinávrhu předneseným zastupitelem MUDr. Rytířem k původnímu návrhu Rady o zřízení příspěvkové organizace pro provoz hvězdárny s planetáriem.

Návrh neřešil začlenění dalších kulturních a vzdělávacích zařízení města, kterými jsou:

 1. Organizační složka KD Střelnice s výstavním domem Stará Radnice
 2. Městské informační centrum
 3. Městská knihovna

Celá oblast kultury a cestovního ruchu tímto neúplným řešením zůstává nadále roztříštěna, což nepochybně nebylo záměrem.

Předpokládáme, že logickým záměrem by mělo být vytvoření komplexní organizace a poskytování služeb v oblasti kultury města v zájmu snížení nákladů, koordinace, jednotné prezentace.

Navrhujeme:

Začlenit do nové organizace, pracovně nazvané „KULTURA JH“, za účelem poskytování odpovídajících služeb a provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií dále:

 1. stávající organizační složku KD Střelnice s výstavním Domem Stará Radnice,
 2. Městské informační centrum
 3. Městskou knihovnu.

Výsledkem by mělo být efektivní nastavení řídících procesů, úspora nákladů, koordinace kulturní produkce a jednotná politika a prezentace kultury města v celém spektru jeho aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, řízená nově vytvořeným odborem kultury a cestovního ruchu a nezbytná změna organizační struktury města.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo:

1) schvaluje záměr vytvoření koordinovaného prostředí pro poskytování kulturních služeb a začlenění Organizační složky KD    Střelnice s výstavním domem Stará Radnice a dále Městského informačního centra a Městské knihovny do nové organizace se střediskovým řízením jednotlivých činností.

2) schvaluje záměr vytvoření odboru kultury a cestovního ruchu, současně jako řídícího orgánu nově vzniklé organizace.

3)   ukládá právnímu oddělení připravit proces transformace směřující k naplnění usnesení  1,2, doplňující usnesení č.  129/8Z/2019 ze dne 26.6.2019.

Předkládá:

Otakar Kinšt, zastupitel

Ing. Taťána Hajdíková

Ing. Vladimír Maryška

Ladislav Mátl

KULTURA JH

Parametry k diskuzi o KOALIČNÍ SMLOUVĚ

Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost.

Z této základní věty vyplývá, že musí být vyjádřen zájem města. Neplatí to, že veřejný zájem je nalézán na zasedání zastupitelů. Musí být dána vize rozvoje a rozpracována do dílčích programových dokumentů.

Vycházíme z předpokladu, že zájem obce je v celém spektru činností vytvářen v diskuzi s občany, kteří tvoří tu samosprávnou korporaci – obec. Veřejný zájem je zakotven v dlouhodobých programových dokumentech, které jsou v průběhu času podrobeny cyklické revizi, opět v diskuzi s občany. Občané se tak podílí na jejich tvorbě od nalézání až do procesu schválení (tím vyjádří své potřeby a zájmy).  Výchozím dokumentem rozvoje obce je dlouhodobá rozvojová vize.

Takové dokumenty musí být veřejně publikovány, aby mohla být podrobována veřejné kontrole občany jak činnost zastupitelů, tak i naplňování programových dokumentů.

Základní parametry k tvorbě KOALIČNÍ SMLOUVY, („programové priority“):

1) VZTAH K VEŘEJNOSTI/zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

Obec je samosprávným společenstvím občanů, ve kterém občané jako tvůrci orgánů samosprávy musí mít prostředí ke komunikaci se svými orgány, tedy musí být nastaveny principy transparentnosti  a odstraněn dosavadní „režim utajení“.

Předpokladem dobré správy je faktické  nastavení již dříve proklamované „otevřené či přátelské, profesionální  radnice“, do režimu otevření všech informací občanům a v té věci provedení těchto kroků a nastavení pravidel:

1.1.   veřejná publikace Koaliční smlouvy na webu města

2.1.  veřejná publikace materiálů k jednání Zastupitelstva  (jednotná šablona/struktura)

2.2.  veřejná publikace materiálů k jednání včetně důvodové zprávy a návrhu na usnesení

2.3.  veřejná publikace výsledku hlasování/jednotlivě

2.4.  úprava informací do jednoho info bloku zastupitelstva (podklady-zápis-usnesení-jednací řád)

3.1.  veřejná publikace materiálů k jednání Rady   (jednotná šablona/struktura)

3.2.  veřejná publikace materiálů k jednání včetně důvodové zprávy a návrhu na usnesení

3.3.  veřejná publikace výsledku hlasování/jednotlivě

3.4.  veřejná publikace zápisů z jednání Rady

3.4.  úprava informací jednoho zastupitelstva do jednoho bloku (podklady-zápis-usnesení)

4.     veřejná publikace zápisů z jednání výborů Zastupitelstva,

Jednací řád výborů

 

5.     veřejná publikace zápisů z jednání komisí Rady

Jednací řád  komisí

6.    veřejná publikace přehledu čestných občanství města

7.     ustanovení výborů Zastupitelstva

7.1.   pro rozvoj a investice města

7. 2. pro územní plánování

8.     ustanovení komisí Rady

8.1    komise dopravní

8.2.  komise kulturní

8.3.  komise sportovní

8.4.  komise sociální a zdravotnictví

8.4.  komise pro bezpečnost a prevenci

8.6.  komise pro veřejné zakázky

9.      Otevření prostoru Radničních listů (Zpravodaje) k vyjádření všem zast. klubům ve  stejném

rozsahu (počet znaků) na téma, zvolené pro další číslo cyklicky zastupitelskými kluby. Tj.

náhrada za dosavadní jednostrannou prezentaci.

10. 1. veřejná publikace rozvojových/strategických dokumentů v jednom prostoru webu jh.cz

10.2. publikace rozpracovaných dokumentů (zájmu zachování kontinuity záměrů a poskytnutí

informace veřejnosti i novým zastupitelům)

11.     redesign webu jh.cz, revize jeho struktury

 1. 2) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
 • Formulace koncepce priorit rozvoje veřejného prostoru  (výbor pro rozvoj/sekce pro urbanismus)

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a  další prostory přístupné  každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu  na vlastnictví k tomuto prostoru.“

 • Studie komplexních řešení veřejných prostranství
 • Podzemní kontejnerová úložiště odpadu
 • Proluky nejsou místa k vybudování parkovišť, ale cenným prostorem v intravilánu města, jejichž využití nelze řešit jinak, než nalézat v diskuzi  ve výboru pro rozvoj, tedy i zapojením občanů a následnou soutěží o návrh.

   3) VEŘEJNÁ ZELEŇ

 • pasportizace a generel veřejné zeleně v zájmu dotváření „zeleného okruhu města“ orientačně vymezeného body:  Obora – Městský les/Šajba – Kunifer – Slavíkův lesík – Mertovy sady –  Rudolfov- Polívky/letiště – Jakub, jako klidové zóny města.
 • studie s návazností na další prvky – např. cyklotrasy, vodní plochy, atd.
 • městský zahradník/harmonogram údržby

4)  ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

 • ustanovení odboru kultury a cestovního ruchu
 •         vymezení činnosti odboru
 •         výběrové řízení pro vedoucího odboru
 • ustanovení útvaru architekta města (samospráva, nikoli na úsek státní správy)
 •        zpracování statutu městského architekta
 •        výběrové řízení

5)  INFRASTRUKTURA

Kompletní zpracování pasportů jako výchozího podkladu pro zpracování generelu

 • technické infrastruktury (zjištění stavu a potřeb ve vztahu k územnímu plánu )
 • veřejné zeleně v majetku města
 • infrastruktury pro sport v majetku města
 • atp.

6) PROGRAMOVÉ DOKUMENTY  (dílčí dokumenty dlouhodobého rozvoje)

 • Formování výchozí rozvojové vize (výbor pro rozvoj, …)
 • Program rozvoje sportu (komise sportu)
 • Program rozvoje kultury (komise kultury)
 • Koncept využití břehu Vajgaru (zadání v diskuzi s veřejností/studie)
 • Příprava projektu odbahnění Vajgaru (velký)
 •  Zpracování zásad nakládání s majetkem města (nabývání-správa-zcizení)
 •  Zpracování zadání k objemové studii komplexu Střelnice ke zjištění možnosti její koncepční

přestavby a využitelnosti i za předpokladu budoucího etapového řešení.

Od výsledku této studie se odvíjí zpracování záměru a studie využitelnosti Zámeckého pivovaru

7) DOPRAVA/PARKOVÁNÍ

 • Parkovací dům se zakládacím systémem (Jitřenka, za KB) tj. vzhledem k dostupnosti pěších do centra města (350 m na obě náměstí) a teprve následně přeřešit dopravní situaci na náměstí Míru, jak pro vozidla, tak pěší ve vztahu k navazujících pěším zónám.
 • Vyloučit z úvah vybudování parkovacího domu v bývalém objektu Fruty v centru města, což by vedlo paradoxně k zahuštění dopravy na náměstí a centru města, kde je naopak záměr zklidnění provozu ve prospěch pěších.
 • Zajištění revize všech mostů (veřejná publicita závěrů včetně časového harmonogramu oprav)
 • Koncepční dopravního řešení Nežáreckého předměstí

8) SPRÁVA MAJETKU

Bytový a nebytový fond – provést revizi pravidel pro pronájem obecních bytů, pokud vůbec existují, a postupně vyčleňovat byty pro jejich poskytování v režimu „startovací“.

Základní parametry pro nalézání programové shody jsme publikovali veřejně  na webu patriotijh.cz dne 12.10.2018 (https://goo.gl/HCevHW)

KONCEPT_ad Koaliční smlouva.pdf (386679)

KULTURA JH

Vykopnutý míč

Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH:

adresováno:

ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek

Ještě jednou se omlouvám za vzniklou prodlevu od naší schůzky. Ing. Mlčák se musel několik dní věnovat anglické delegaci, setkali jsme se v pátek 19.10. večer  jak jsem vám  předem avizoval (Ing. J.Mlčák, O.Kinšt, L.Mátl), avšak z našeho setkání vyplynula potřeba širší konzultace, která proběhla dnes večer.

Jsme si vědomi toho, že v rámci daného volebního systému neexistuje vítězná strana, ale pouze pořadí stran se ziskem mandátů jako výchozí platformy k vytváření koaliční většiny pro následné ustanovení orgánů města.

Vznikaly různé dohady, vypouštěly se zřejmě i důvodně falešné zprávy, více se spekulovalo a z různých úrovní se objevovaly zaručené informace v médiích.

Můžeme prohlásit, že nejsme ti, kteří se ziskem dvou mandátů v zastupitelstvu vedou iniciativu k vytváření jakékoli koaličního seskupení, jednání se však nevyhýbáme.

Prezentovali jsme názor „2x a dost“ pro města typu „okresní“,  bylo by v rozporu s touto naší proklamací  vyjádřit podporu třetímu funkčnímu období starosty Ing. St. Mrvky.

Váš návrh:

 • St. Mrvka, B. Komínek, M. Kadeřávek/ S. Langerová/R. Staněk/J. Burianová/+PATRIOTI, nereflektuje vůbec žádnou změnu.
 • Nabídku na vytvoření komise pro rozvoj jsme si vysvětlili, že téma rozvoje obce přísluší ze zákona o obcích zastupitelům, proto ne komise Rady ale Výbor pro rozvoj (při zastupitelstvu), jak jsme jej navrhovali zřídit na počátku uplynulého období.
 • Nabídka k vytvoření samostatného odboru kultury je nutnost, ostatně i toto jsme navrhovali již v minulém období.

Pokud by nás nabídka měla oslovit, musela by být závazkem:

 • ke zpracování  programové vize rozvoje města s širokým zapojením občanů, odborné veřejnosti
 • dílčích strategických programů rozvoje (sport, kultura, ..)
 • závazkem k veřejnému projednávání ideových záměrů k zadání k veřejné arch./urb. soutěži (obecně)
 • k řešení veřejných prostor formou veřejné soutěže
 • k vytvoření Výboru pro rozvoj
 • k vytvoření Komise pro sport (včetně zpracování zadání pro koncepční řešení dostavby areálu a následně ve veřejné soutěži zpracování studie řešení)
 • vytvoření Komise kulturní
 • k vyhlášení veřejné arch. soutěž pro parkovací dům na Jitřence
 • k přehodnocení formátu Radničních listů (vytvoření stejného prostoru pro všechny polit. kluby)
 • atd.,

Předpokládám, že k tomu by se mělo dospět v širším koaličním seskupení, když nebyla vytvořena ani jedním táborem jakási „programová rada“.

Z různých stran jsme zaznamenali několik variant možného uspořádání koalice. S ohledem na to, že k datu naší dvoustranné konzultace (16.10.)  bylo publikováno i jiné možné složení koalice, nemáme jinou možnost, než vyjádřit náš konzistentní postoj pro všechny možné varianty řešení:

 • jsme připraveni k věcnému jednání o programových tématech
 • jsme připraveni podpořit Ing. Jana Mlčáka, MBA do funkce  starosty města
 • jsme připraveni k zastoupení v Radě města
 • jsme připraveni být i v pozici mimo zastoupení v Radě. (Záměrně nepoužíváme výraz „v opozici“ , protože v každé budoucí pozici budeme jednat ve prospěch rozvoje města a potřeb občanů ze základu programových tezí PATRIOTI JH.)

Můžeme se vyjádřit tak, že:

 • si dovedeme představit i několik jiných variant složení Rady,  v rovnoměrném zastoupení
 • nebudeme v jakékoli naší pozici podporovat zastoupení dvou osob jednoho subjektu v pozicích starosta/místostarosta ani místostarosta/místostarosta.
 • nebudeme v jakékoli naší pozici podporovat zastoupení tří osob jednoho subjektu v Radě
 • prezentuje-li se subjekt s nevyšším počtem mandátů jako „vítěz“, neměl by se jako „vítěz“ obávat  společného programového  jednání se všemi subjekty zastoupenými v zastupitelstvu včetně zastupitelů, resp. již tak měl min. před týdnem učinit.

Abychom všechny mylné a matoucí výklady eliminovali, publikovali jsme na blogu našeho webu již dne 12.10. názor s vyjádřením základního okruhu programových tezí a můžeme bohužel potvrdit to, že falešné informace jsou mocnější, že vznikají nové „skvělé a vzletné“ myšlenky, např. „někdo by měl něco udělat, něco nadčasového, s odvahou a nadhledem“.

Toto vyjádření vypravujeme všem na vědomí (viz) k odstranění veškerých spekulací a podsouvaných nepravdivých informací veřejnosti.

KULTURA JH

Pivovar nebo knihovna?

Podnět Radě:

Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum.

Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice pro všechny věkové vrstvy obyvatel města a okolí, od nejmenších dětí, studenty, až po seniory.

Knihovna v tomto pojetí je otevřeným prostorem, neformálním místem, které dětem umožní hrát si, bavit se, zažít dobrodružství a učit se nové věci; směřující k dialogu, osvětě, kreativitě a inspiraci. Samozřejmostí je vybavení nejmodernějšími informačními technologiemi.

Prostor, který umožňuje i klidné prostředí čítáren, studoven, ale i přednáškový sál, který by měl mít víceúčelovou funkci (malé divadlo, hudební sál, apod., jako ideální prostředí pro lokální hudební a divadelní tělesa).

Knihovna v tomto pojetí utváří společný veřejný život a stává se tak přirozeným multikulturním centrem, jehož efekt zvyšují i bezprostředně navazující kulturní zařízení jako je Dům gobelínů (nový pivovar), Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum moderních obrazových médií a sám o sobě Státní hrad a zámek, včetně archivu rodiny Černínů.

Knihovna v tomto pojetí není půjčovnou, ale moderní kulturně vzdělávací, společenskou a sociálně interaktivní  institucí. A prostory zámeckého pivovaru tomu poskytují dostatečnou prostorovou kapacitu a optimální polohu místa.

Knihovna v tomto pojetí navazuje na interaktivní vzdělávání, které bylo uváděno v dalších podnětech  občanů –  aktivity dětí v různých formách, kdy je kladen důraz na jejich tvořivost, interaktivní vzdělávání v oblasti umělecké, vědecko-technické, či jakékoli jiné tvůrčí činnosti. A samozřejmě také prostory pro  malou divadelní scénu, přednášky, diskuze, koncerty apod.   Zcela logicky je s tím spojena nezbytná restaurace/kavárna/minipivovar jako doplňující prvek neformálních setkávání.

Abychom výše uvedenému dodali potřebnou váhu, nezbývá než ocitovat z programového doku-mentu „Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020“:  Proměna knihoven z pouhých půjčo-ven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra je dlouhodobým celosvětovým trendem.

pivovar_RADA_122017.pdf (147945)

KULTURA JH

INTERPELACE ad Úpravy náměstí

22.02.2017 23:38

Zastupitel O.Kinšt podal na zastupitelstvu 22.2.2017 tuto interpelaci a tím požádal starostu o zajištění výkladového stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministestva vnitra:

Kontrolní výbor dospěl k názoru:

 • že byla porušena Pravidla v zadávání veřejných zakázek tím, že i přes cílené oslovení vybraných zpracovatelů, nebylo umožněno přihlášení se jiných zájemců ke zpracování návrhů veřejné zakázky „Úpravy náměstí Míru“.
 • Že informace o veřejné zakázce nebyla publikována na webové prezentaci města či jeho úřední desce a tím byly porušeny zásady transparentnosti a rovného zacházení, atd. 
 • Že ostatní možní zpracovatelé tak byli ve všech třech kolech zadání z veřejné zakázky vyloučeni. 
 • Že tímto postupem byl porušen §6 ZZVZ. 

Žádám proto, aby právní útvar Města J. Hradec vyžádal Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, zda v případě veřejných zakázek malého charakteru na poskyt-nutí projekčních/architektonických služeb městu, je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek možné pouze oslovit vybraný okruh možných zpracovatelů návrhu, aniž by taková veřejná zakázka byla publikována minimálně na webových stránkách města v zájmu naplnění §6ZZVZ  a k možnému přihlášení se i ze strany jiných zájemců k dalšímu zpracování návrhu.

Ztotožňuji se s názorem Kontrolního výboru zastupitelstva a domnívám se, že takovým vyloučením možných jiných zpracovatelů je právě §6 ZZVZ trvale porušován, proto pro ujasnění si názoru v této věci i do budoucna, žádám o vyžádání výkladového stanoviska.