22.02.2017 23:38

Zastupitel O.Kinšt podal na zastupitelstvu 22.2.2017 tuto interpelaci a tím požádal starostu o zajištění výkladového stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministestva vnitra:

Kontrolní výbor dospěl k názoru:

  • že byla porušena Pravidla v zadávání veřejných zakázek tím, že i přes cílené oslovení vybraných zpracovatelů, nebylo umožněno přihlášení se jiných zájemců ke zpracování návrhů veřejné zakázky „Úpravy náměstí Míru“.
  • Že informace o veřejné zakázce nebyla publikována na webové prezentaci města či jeho úřední desce a tím byly porušeny zásady transparentnosti a rovného zacházení, atd. 
  • Že ostatní možní zpracovatelé tak byli ve všech třech kolech zadání z veřejné zakázky vyloučeni. 
  • Že tímto postupem byl porušen §6 ZZVZ. 

Žádám proto, aby právní útvar Města J. Hradec vyžádal Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, zda v případě veřejných zakázek malého charakteru na poskyt-nutí projekčních/architektonických služeb městu, je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek možné pouze oslovit vybraný okruh možných zpracovatelů návrhu, aniž by taková veřejná zakázka byla publikována minimálně na webových stránkách města v zájmu naplnění §6ZZVZ  a k možnému přihlášení se i ze strany jiných zájemců k dalšímu zpracování návrhu.

Ztotožňuji se s názorem Kontrolního výboru zastupitelstva a domnívám se, že takovým vyloučením možných jiných zpracovatelů je právě §6 ZZVZ trvale porušován, proto pro ujasnění si názoru v této věci i do budoucna, žádám o vyžádání výkladového stanoviska.