Zmatek v názvosloví sadů v Jindřichově Hradci potvrzuje i úvodní fotografie – Jablonských sadů.

V rámci poznámek k PD revitalizace sadů jsme podali několik technických poznámek, ale také rekapitulaci názvosloví, jak je nám známa. A současně uvedli, že  bychom měli býti vděčni Černínům a rodu Wachtelů za existující městskou zeleň a projevit maximum úsilí k odstranění všech prvků dlouhodobě zanedbávané údržby.

Zanedbanou údržbu nespraví jeden zahradník, je zapotřebí odstranění náletů, sanaci stromů a keřů, zalévání rostlin, výsadba trávníků, úklid ploch parků včetně drobné řemeslné práce i obnovy nátěrů zábradlí, laviček, atd., proto za vhodné považujeme zadat pro celý komplex prací smluvně dodavatelské firmě na období cca 10 let ke správě městské zeleně.

A k názvosloví jsme uvedli stručný popis snad všech objevujících se názvů sadů a jejich lokalizaci:

Novoměstské – Husovy sady byly založeny byly po zasypání parkánů a nynější název získaly po instalaci sochy J.Husa 1914

Městské sady vznikly rozšířením Novoměstských sadů (původně pod kasárny, nyní spíše známy jako sady Pod Gymnasiem), končí levým břehem Nežárky. V některých mapových podkladech jsou Městské sady zakresleny i po pravém břehu Nežárky, jižně od Naxerovy lávky.

Wachtelovy sady, ty byly založeny v r. 1847 když dal Jiří Wachtl lesními stromy posázeti kopec za Lišným dvorem ležící. V sadech jsou upraveny stezky pro procházky a na nich postavena kamenná sedátka. Tj. za Lišným dvorem, vlevo při cestě na Horní Žďár.

Vedle bývalého mostu za Lišným dvorem se na rozpadajících kamenných pilířích drží neudržovaná lávka z ocelových nosníků, nýtovaná, postavena v r. 1889,  péčí okrašlovacího spolku Vesna a  pojmenována na počest předsedy spolku, gymnasijního katechy P. Gabriela jako lávka „Gabrielka“.  (značně zanedbaná údržba!)

Svatojakubské sady – po výsadbě Wachtlových sadů začaly se též stromky sázeť u kostelíka Sv. Jakuba, který do té doby byl holý když J. Wachtela v r. 1854 pověřil Eugen Czernin zalesněním okolí sv.Jakuba. Svatojakubské sady byly veškeré sady kolem kostelíku a pod ním až k pravému břehu Nežárky. Rovněž první dřevěná lávka z r. 1884 nesla název Svatojakubká, neboť vedla do         Svatojakubských sadů.Dřevěná lávka byla v roce 1905 nahrazena stávající, ocelovou a pojmenována Naxerova i když je na ní pamětní deska s datem zbudování první, dřevěné lávky. Paradoxně je novější Naxerova zapsána v katalogu chráněných památek, byť typově stejná a starší o 16 let Gabrielka je dosud značně opomíjena.

Jungmanovy sady – základní kámen byl slavnostně položen 20.7.1873, ale sady nevznikly. Ty měly vzniknout v místech za posledními domy Jungmanovy ul. (dříve i dnes Vídeňská) podél cesty, vedoucí dále ke kostelu Sv. Václava a s pokračováním k Lišnému dvoru, tj. zhruba v místech dnešní „Kryzákovic hospody“ a obcházet tehdejší zástavbu města.

Jablonského sady, ty jsou srozumitelně vymezené, dnes mezi Klášteříčkem a Gymnasiem a jsou vázány na dominantu „Jablonského“, nikoli jak uvádí stará fotografie.

Mertovy sady – bývalý starosta K. Mert koupil od Fr.Sládka pozemky pod kostelem Sv. Jakuba a ty daroval městu k výsadbě sadů. Jen tato část, navazující na původní Svatojakubské sady se od roku 1912 jmenuje Mertovy sady. Mertovy tedy nejsou celé sady, jak je mylně prezentováno! Na pozemku je instalován kámen s nápisem Mertovy sady 1912, dnes na části odtržené komunikací, odbočující z Bratrské do sídl. rod. domků.

Sady legií (původně čsl. legií)– část Svatojakubských sadů, po pravém břehu Nežárky. V letech 1923-24 byla po tahanicích mezi okrašlovacím spolkem Vesna, Městem J. Hradec a obcí legionářskou přejmenována po instalaci památníku padlým legionářům  na Sady legií, které jsou s centrálním schodištěm jejich dominantou.

 Vpravo od památníku je pamětní deska J. Wachtela, proto jsou sady mnohdy mylně  nazývány Wachtelovými.

V komentáři Vesna píše: „Pojmenování veřejných sadů i ulic děje se především pro lepší orientaci a tu nemůže být vhodnějšího ukazovatele, nežli je kostel neb pomník v nich stojící.Část hořejší jak dosud ponechme sady Svatojakubskými nazývat.“

Sady nad Naxerovou lávkou jsou tedy trojí: prvotní Svatojakubské, k nim přibyly Mertovy sady a nakonec byla spodní část Svatojakubských sadů pod ul. Bratrskou přejmenována na Sady legií.

Je tedy na Městu, aby toto prověřilo a ve všech mapových datech dále správně pojmenování uvádělo.