Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH:

adresováno:

ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek

Ještě jednou se omlouvám za vzniklou prodlevu od naší schůzky. Ing. Mlčák se musel několik dní věnovat anglické delegaci, setkali jsme se v pátek 19.10. večer  jak jsem vám  předem avizoval (Ing. J.Mlčák, O.Kinšt, L.Mátl), avšak z našeho setkání vyplynula potřeba širší konzultace, která proběhla dnes večer.

Jsme si vědomi toho, že v rámci daného volebního systému neexistuje vítězná strana, ale pouze pořadí stran se ziskem mandátů jako výchozí platformy k vytváření koaliční většiny pro následné ustanovení orgánů města.

Vznikaly různé dohady, vypouštěly se zřejmě i důvodně falešné zprávy, více se spekulovalo a z různých úrovní se objevovaly zaručené informace v médiích.

Můžeme prohlásit, že nejsme ti, kteří se ziskem dvou mandátů v zastupitelstvu vedou iniciativu k vytváření jakékoli koaličního seskupení, jednání se však nevyhýbáme.

Prezentovali jsme názor „2x a dost“ pro města typu „okresní“,  bylo by v rozporu s touto naší proklamací  vyjádřit podporu třetímu funkčnímu období starosty Ing. St. Mrvky.

Váš návrh:

 • St. Mrvka, B. Komínek, M. Kadeřávek/ S. Langerová/R. Staněk/J. Burianová/+PATRIOTI, nereflektuje vůbec žádnou změnu.
 • Nabídku na vytvoření komise pro rozvoj jsme si vysvětlili, že téma rozvoje obce přísluší ze zákona o obcích zastupitelům, proto ne komise Rady ale Výbor pro rozvoj (při zastupitelstvu), jak jsme jej navrhovali zřídit na počátku uplynulého období.
 • Nabídka k vytvoření samostatného odboru kultury je nutnost, ostatně i toto jsme navrhovali již v minulém období.

Pokud by nás nabídka měla oslovit, musela by být závazkem:

 • ke zpracování  programové vize rozvoje města s širokým zapojením občanů, odborné veřejnosti
 • dílčích strategických programů rozvoje (sport, kultura, ..)
 • závazkem k veřejnému projednávání ideových záměrů k zadání k veřejné arch./urb. soutěži (obecně)
 • k řešení veřejných prostor formou veřejné soutěže
 • k vytvoření Výboru pro rozvoj
 • k vytvoření Komise pro sport (včetně zpracování zadání pro koncepční řešení dostavby areálu a následně ve veřejné soutěži zpracování studie řešení)
 • vytvoření Komise kulturní
 • k vyhlášení veřejné arch. soutěž pro parkovací dům na Jitřence
 • k přehodnocení formátu Radničních listů (vytvoření stejného prostoru pro všechny polit. kluby)
 • atd.,

Předpokládám, že k tomu by se mělo dospět v širším koaličním seskupení, když nebyla vytvořena ani jedním táborem jakási „programová rada“.

Z různých stran jsme zaznamenali několik variant možného uspořádání koalice. S ohledem na to, že k datu naší dvoustranné konzultace (16.10.)  bylo publikováno i jiné možné složení koalice, nemáme jinou možnost, než vyjádřit náš konzistentní postoj pro všechny možné varianty řešení:

 • jsme připraveni k věcnému jednání o programových tématech
 • jsme připraveni podpořit Ing. Jana Mlčáka, MBA do funkce  starosty města
 • jsme připraveni k zastoupení v Radě města
 • jsme připraveni být i v pozici mimo zastoupení v Radě. (Záměrně nepoužíváme výraz „v opozici“ , protože v každé budoucí pozici budeme jednat ve prospěch rozvoje města a potřeb občanů ze základu programových tezí PATRIOTI JH.)

Můžeme se vyjádřit tak, že:

 • si dovedeme představit i několik jiných variant složení Rady,  v rovnoměrném zastoupení
 • nebudeme v jakékoli naší pozici podporovat zastoupení dvou osob jednoho subjektu v pozicích starosta/místostarosta ani místostarosta/místostarosta.
 • nebudeme v jakékoli naší pozici podporovat zastoupení tří osob jednoho subjektu v Radě
 • prezentuje-li se subjekt s nevyšším počtem mandátů jako „vítěz“, neměl by se jako „vítěz“ obávat  společného programového  jednání se všemi subjekty zastoupenými v zastupitelstvu včetně zastupitelů, resp. již tak měl min. před týdnem učinit.

Abychom všechny mylné a matoucí výklady eliminovali, publikovali jsme na blogu našeho webu již dne 12.10. názor s vyjádřením základního okruhu programových tezí a můžeme bohužel potvrdit to, že falešné informace jsou mocnější, že vznikají nové „skvělé a vzletné“ myšlenky, např. „někdo by měl něco udělat, něco nadčasového, s odvahou a nadhledem“.

Toto vyjádření vypravujeme všem na vědomí (viz) k odstranění veškerých spekulací a podsouvaných nepravdivých informací veřejnosti.