10.07.2019 15:42

Vytvoření koncepce správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území Jindřichova Hradce by měla být  dlouhodobým cílem města a přirozeně vyplývá ze strategické vize, která  poskytuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města a formuluje směřování jeho rozvoje, vytváří zázemí pro inspiraci a kreativitu podnikatelskému sektoru.

Před tím však musí město mít přehled o stavu svého majetku, infrastruktury. V té věci dlouhodobě apelujeme na provedení kompletní pasportizace a přípravu dílčích generelů až po finální zpracování integrovaného plánu rozvoje města.

Nemůže nám nikdo podsouvat nezájem či naopak negativní přístup k městské zeleni. V souvislosti s projevenou aktivitou proti revitalizaci Husových sadů jsme se dostali do „zeleného víru“, zvláště když jsme vyslovili názor, že projekt byl veřejně připravován v letech 2010-2011, diskutován a schválen.

Po jednání zastupitelstva 26.6.2019, ve kterém vystoupila Ing.Michaela Zudová, mmj. zahradní projektant a po následném facebook příspěvku v profilu L.Mátla o falešném pojetí jako kampaně proti revitalizaci, když projekt revitalizace byl zaměněn a prezentován jako projekt plošného kácení, se otevřela diskuze, která vedla do rozmělňujících komentářů, podobně jako v povídce I. Vyskočila „Kusejr to byl talent“, proto zůstaňme raději u podstaty:

 • Husovy sady byly založeny v letech 1836-1842 zahradníkem Václavem Schrotkou, když před tím, od roku 1824 – 1835 byly příkopy/parkány zasypávány a poté na místě radovánek ostrostřelců po zbourání Pražské brány,  vystavěn byl společenský stánek, který sloužil jak kultuře ducha tak i těla (Střelnice).
 • Hradby chránily města od nepaměti. U bran se vybíralo mýtné do obecní kasy, na mostech mostovné a brány se na noc zavíraly. Tehdy všichni podlehli vizi, že hradební opevnění a brány brání rozvoji města. Jediná Linecká (Nežárecká) brána v obavách o narušení statiky Muzea odolala a je jeho chloubou.
 • Co bychom dnes dali za to, kdyby bylo centrum města uzavřeno mezi třemi branami, vybíralo by se symbolické mýtné od turistů na městské atrakce a turisté by si z brány odvezli razítko na čele.
 • Pod pojmem „OTEVŘENÉ MĚSTO“ se považuje transparentní zveřejňování  informací, zakázek, finančních toků, veřejné projednávání koncepcí atd.,  a k této otevřenosti je třeba pouze otevřených hlav, nikoli likvidovat svoji historii. Kdyby to tehdy městští radní věděli, mohly ty brány, bašty a cimbuří  a parkány být zachovány a dnes vytvářet atraktivní kulisu města.
 • 168 let po výsadbě kaštanů (okrasné a stínodárné dřeviny), byly před prahem jejich životnosti  vedeny konzultace k zadání projektu revitalizace, veřejné diskuze, veden proces schvalování projektu, který byl po dvou letech přijat usnesením 189/9Z/2011 zastupitelstva ze dne 24.8.2011 jako projekt Revitalizace Husových sadů.
 • Nelze říci, že by si projekt někdo ušil na svoji míru, že byl bez nás občanů, že byl zpracován neodborně, atp. Naopak, je třeba říct, že nevěděl o něm jen ten, který se o věci veřejné nezajímal.
 • I pasivita je politikum, s následkem nezbytného a vědomého respektu k přijatému řešení, pokud již neplatí, že podmínkou platnosti přijatého usnesení je souhlas ulice či většiny ze všech voličů. A od termínu „plošné kácení“ není s trochou nadsázky daleko od další notorické proklamace „příroda si poradí sama“.
 • Projekt revitalizace není projekt plošného vykácení. Plošné vykácení je finální stav.
 • Revitalizace je však obroda, oživení.  Je fakt, že mnozí reagovali pobouřeně na realizaci 1.etapy projektu revitalizace, bez povědomí o veřejně projednávaném  záměru, bez povědomí  o představení projektu  laické a odborné diskuzi v letech 2010-2011, bez respektu k téměř dvouleté přípravě a jeho schválení ZMě.
 • Vedly se četné diskuze, dodnes byly mnohde rozvěšeny letáčky „stop plošnému kácení“,apod. Faktem je, že věcně se vyjadřovat lze ve správním řízení, nikoli ex post, pokud vyjádřením není forma petice.
 • Usnesením č. 141/8Z/2019 z 26.6.2019 byla schválena revokaci usnesení č. 189/9Z/2011 ze dne  24.8.2011  a uloženo odborům správy majetku a životního prostředí, aby po dokončení Územní  studie systému sídelní zeleně, zajistili zpracování návrhu nové koncepce péče o dřeviny a zeleň v Husových a Mertových.
 • Výsledkem je tedy zrušení (revokace neboli odvolání, zneplatnění)  realizace projektu revitalizace, nikoli revize projektu (opravné řízení), jak je i mylně výsledek prezentován.
 • Co to znamená? Nic více, než „vše od samého počátku“!
 • Tedy od zpracování koncepce péče o veřejnou zeleň dle přijatého usnesení,  projednávání v komisích, na veřejnosti  k formulaci budoucího zadání veřejné soutěže ke zpracování projektu revitalizace Husových sadů, schválení Radou, veřejná soutěž pro zpracovatele projektu, další a další konzultace a předložení Radě, zastupitelstvu a následně zajištění fin. prostředků a realizace. To jsme odhadem tak v roce 2030-35, do té doby doroste nová generace, kterou zatím věci veřejné nezajímají, přijdou další volby, slogany a začne vše znovu, a ani negaci všeho provedeného od nastupující generace nelze vyloučit.
 • Do té doby není jiným řešením než údržba stromů ve formě prořezávky, spojení větví táhly, zákryty proti vnikající vodě, protože koncept a realizace nového řešení dlouho nebude. A tak se může stát,  že do té doby budeme mít Husovy pahýly, nikoli sady. To může nastat  z důvodu  alibismu a obav z jejich odstranění, kterému bývá mnohdy bráněno na základě iracionálních argumentů nekvalifikovaných účastníků řízení. V důsledku je však viníkem zahradní projektant.
 • A nebudeme-li mít sady, je otázkou, zda nerevokovat hlouběji, vrátit se do roku 1824 a revokací/obnovou parkánů nezvýšit atraktivitu městské památkové rezervace a  prostředí města.
 • Jinou a odvážnou variantou může být i  využití část parku, resp. parkánů proti budově Střelnice k výstavbě tolik žádaného multifunkčního kulturního stánku.  Současně podrobit revizi i nevhodnou  úpravu Masarykova náměstí.
 • Proč se obávat odvážných řešení? Budova Střelnice přece stojí též v původních parkánech. Lepší a jiný vhodný pozemek k takovému vznešenému účelu na vyšlapané kulturní stezce Město nemá.
 • Odvážná řešení vychází z odvážné vize. Absence vize je důsledkem absence kreativity a odvahy.
 • Město by mělo mít minimálně odvahu k vypsání „veřejné soutěže o návrh řešení uceleného veřejného  prostoru“ od Střelnice po Kolínovu vilu a k sestavení odborné hodnotící komise.
 • Když vedení města nedokáže obhájit projekt revitalizace, je to možné považovat i za ztrátu důvěry. Je jen otázkou času, kdy bude tato otázka položena na pořad jednání zastupitelstva. Hlavní problém je v tom, že projekt, který město po diskuzích, jednáních v r. 2011 přijalo,  nedokáže prezentovat, což v důsledku působí jako utajený či ad hoc projekt, když jej  vůbec       neumí obhájit, neumí komunikovat s veřejností, prezentovat stávající stav, projekt, budoucí  stav, jednotlivé fáze.  Projevuje se tím i potřeba zcela nového postavení webu města, jako základního komunikačního prostředí s veřejností.  To vše jen potvrzuje již vyslovené, že Koalice 18:9 v minulém volebním období byla velmi pohodlnou existencí a i to že teze „2x starostou a dost“ má své důvodné opodstatnění.
 • Chybí pasport zeleně města a navazující generel jako podklad k vytvoření jednotné soustavy digitálních účelových map k nastavení kategorizace a systému údržby, její financování, resp.jako výchozí podklad pro management údržby. Nejsem si jist tím, zda Územní studie systému sídelní zeleně je dostatečným podkladem pro zpracování návrhu nové koncepce péče o  řeviny a zeleň v Husových a Mertových.
 • Nelze nám podsouvat snahu o likvidaci městské zeleně, ani těm, kteří nevyjádřili s revokací souhlas. Právě naopak. Dlouhodobě upozorňujeme na absenci pasportu veřejné zeleně jako výchozího analytického podkladu ke koncepčnímu řešení i dalších lokalit – Obora, Městský les, Slavíkův lesík, které  mohou vytvářet tzv. zelené plíce, klidové zóny pro občany města.
 • Koncepční využití se může tvořit po všeobecném konsensu v zastupitelstvu, předchozí veřejné konzultaci s občany, což je však dlouhodobá záležitost, zcela v duchu povinnosti obce – pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. A tím jsme zpět u pasportů, též jako podkladů pro koncepční údržbu zeleně.

A stejně tak jsme dlouhodobě upozorňovali na absenci a naléhavou potřebu architekta města a obecního zahradníka, architekta města, výboru pro rozvoj, atd. , zvláště byl-li park zakládán zahradníkem a průběžná péče o veřejnou  zeleň byla v posledních desetiletích značně zanedbána,  již tu měl dávno být. Je proto zcela zbytečné odpoutávat se od postaty koncepční správy veřejné zeleně města odkazem na kdejaké z kontextu vytržené vyjádření.