Stanovisko Rady k našemu návrhu 3.12.: Rada, jako výkonný orgán, nesouhlasí a „sděluje svému nadřazenému a vrcholnému orgánu města“,  zastupitelstvu, že zřízení Výboru zastupitelstva pro rozvoj města nepředpokládá, ale pouze aktualizaci koordinační pracovní skupiny pro Strategický program rozvoje města, jejímiž členy byli po jednom zástupci volebních stran.

V komentáři v průběhu jednání zastupitelstva jsme podali odůvodnění návrhu a zdůraznili, že rozvoj města je první z vyjmenovaných pravomocí zastupitelstva, jeho definování je v jeho kompetenci a odpovědnosti a ne v pravomoci pracovních komisí, jejichž výčet, složení a výstupy nikdo ze zastupitelů ani veřejnosti nezná a že žádná pracovní skupina nemůže svévolně suplovat vyhrazenou pravomoc zastupitelstva, které je odpovědno ze své činnosti svým voličům.

Podali jsme návrh na usnesení:
K naplnění slibu zastupitelů vykonávat svědomitě svoji funkci a ve prospěch vyjádření ZÁJMU MĚSTA navrhujeme, aby zastupitelstvo vytvořilo dle zákona o obcích řádný orgán – výbor zastupitelstva pro rozvoj města. Navrhovatelé: zastupitelé J. Mlčák, O. Kinšt

Proti návrhu hlasovalo 16 zastupitelů,  potřetí podaný návrh na ustanovení výboru pro rozvoj města nebyl přijat. Můžeme se domnívat, že ti ze zastupitelů, kteří návrhu na ustanovení výboru nevyjádřili podporu, že porušili svůj slib svědomité péče o rozvoj města a alibisticky ponechávají přípravu prvotního rozvojového dokumentu na formálním, úředním zpracování. Zbavují se osobní odpovědnosti, což starosta v diskuzi nad našim návrhem doplnil vyjádřením, že tu odpovědnost jako koaliční zastupitelé unesou a navrhl, neschválit návrh ustanovení výboru pro rozvoj města. (slib: Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky)

Návrh nebyl přijat zastupiteli ………………………………………………………………. Pokud lze tento jejich postoj považovat za porušení svého morálního závazku (slibu zastupitele), tedy své povinnosti, měli by za  tento postoj a porušení slibu/povinnosti vykonávat svoji činnost svědomitě, v ZÁJMU MĚSTA a zájmu jeho občanů, rezignovat na své funkce.

Komentář:
Zvolený zastupitel se slibem zavázal vykonávat svoji činnost svědomitě, v ZÁJMU MĚSTA a ZÁJMU JEHO OBČANŮ. Občané ve volbách delegovali své zástupce, aby vyjádřili a naplňovali jejich společný zájem o rozvoj města. Obec/město je veřejnoprávní korporací, tj. institucionalizované sdružení osob, které mají společný cíl v realizaci určitého veřejného zájmu, zastoupené svými zvolenými zastupiteli.

Společný ZÁJEM MĚSTA, resp. korporace občanů nelze vyjádřit jinak než programovým dokumentem, jehož tvorba probíhá pod veřejnou kontrolou, ve veřejné diskuzi a naplňování přijatého dokumentu je v kompetenci zastupitelů, pověřených občany.

Zastupitelům, kteří neprojevili vůli k ustanovení výboru pro rozvoj města je možné vytknout takřka po složení slibu, že nepostupovali v souladu se zájmy občanů. Neprojevili vůli k tomu, aby byl ZÁJEM MĚSTA (programový dokument rozvoje města) pořízen specifickým výborem (poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva) v komunikaci s odbornou veřejností, ziskovým a neziskovým sektorem a další veřejností.

Lze se oprávněně domnívat, že porušili slib daný svých voličům a zbavují se své prvořadé osobní odpovědnosti a od počátku nevykonávají svoji funkci svědomitě.  Vykonaný slib zastupitele však není pouhým morálním závazkem, ale je jejich povinností.

Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Rozvíjet  může majetek s vědomím přijatého cíle, tedy rozvojového dokumentu. Veřejnost jednání je jednou z forem kontroly. Pokud je tvrzeno, že Program rozvoje zpracovává 16 pracovních skupin a že je hotova analytická část, je smutné, že veřejnost personální složení těchto skupin nezná, že tyto skupiny neznají ani zastupitelé  a že tato fáze není publikována ve prospěch veřejnosti na společné nástěnce, kterou je web jh.cz tak, aby se občané mohli vyjadřovat k průběhu zpracování tohoto dokumentu či být přístupny občanům města přes dálkový přístup.