Grantová přestřelka

Na pořadu jednání bylo schválení několika dotací a teprve v závěru projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a Dotační programy města pro 2015.Logický by byl obrácený sled v projednávaní bodů.

V návrhu úpravy programu nás koalice hravě přemohla. Důvodem zachování navrhovaného pořádku byla existence novely zákona o rozpočtových pravidlech, účinná od 20.2.2015.
Proto bylo zájmem zachovat nelogický sled projednávaných bodů. Novelou je totiž upraveno poskytování dotací na „účel, stanovený v programu“, ale Programy jsou na pořadu jednání až na závěr jednání zastupitelstva.

Nově bude dotace vždy poskytována formou veřejnoprávní smlouvy a ta musí být povinně zveřejněna 30 dní. Můžeme se domnívat, že do 20.2.2015 nebyly podány již žádné žádosti o dotaci a že nově bude platit jenom postup daný novelou rozpočtových pravidel.

Naše návrhy změn (zastupitelů Mlčák, Kinšt) připravených Pravidel směřovaly k tomu, aby bylo lépe ošetřeno vyloučení principu „košile bližší než kabát“ a ani v tomto nás koaliční masa nepodpořila.

ad Dům gobelínů:

Ve vyjádření starosty k dotazu, jakým způsobem je naplňováno poslání Domu gobelínů, upravené v zakládací listině, jsme se dověděli, že nikdo neví, co bylo myšleno nosným prvkem ze zakládací listiny: „vybudování centra evropského významu pro restaurování a konzervaci textilu za pomoci předních odborníků z Čech a Evropské unie a s podporou finančních dotací z Evropské unie“, a proto nejsou k tomto směru činěny ani žádné kroky. Prostě to neumíme. Nebo nevíme, co jsme to vůbec chtěli.

Také, že hlavní cíle Domu gobelínů jsou naplňovány externími smluvními partnery a vlastní činnost Domu gobelínů je zaměřena především na pořádání výstav a kurzů. Prolustrovali jsme web a ověřili si, že  začínají převažovat aktivity odklánějící se od původního zaměření (od tkalcovské techniky, tkaní a restaurování tapiserií, pokles na 50%) ve prospěch kurzů netkalcovských a nerestaurátorských technik (tj. patchwork, quilting – sešívání, prošívání látek, batika, kurzy šití, paličkování s nárůstem na pětinásobek). Stejně tak výstavní prezentace grafiky, keramiky, háčkování či blatský krojů, což nesouvisí se zaměřením činnosti Domu gobelínů,  jak je uvedeno v zakládací listině.

A tak se musíme domnívat, že byla pouze rekonstruována budova za dotační prostředky a že po uplynutí doby udržitelnosti (končí v 2016) bude možné zřídit v rekonstruovaných prostorách nového pivovaru cokoli. Směřujeme od nastavené vize přes nekoncepčnost k nahodilosti a tápání.

Můžeme tedy očekávat, že do dvou let budeme hledat nový název pro budovu, pokud zatímní aktivity nebudou doplněny kurzem vaření a zřízena zde Vyšší dívčí.