Městské lázně, park, bazén, zimní stadion, sportovní hala, komunikace, les,  jatka,  domov důchodců, nemocnice, kanalizace, krematorium, čistírna odpadů atp. tedy majetek, jehož vlastníkem je či by mohlo být město, obec, neboli společenství občanů.

OBEC:

  • je společenstvím občanů
  • je veřejnoprávní korporace a má vlastní majetek
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území
  • pečuje o potřeby svých občanů
  • je spravována zastupitelstvem
  • je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku

Obec je tedy mimo jiné subjekt, hospodařící se svým majetkem v zájmu uspokojení potřeb svých občanů. Město může nakoupit, vlastnit a spravovat nemovitosti i mimo svoji územní působnost.

Město může koupit  pozemky třeba i u španělského, chorvatského pobřeží či letovisko v Alpách a vytvořit tak ideální podmínky pro relaxační pobyty svých občanů v rámci péče o jejich potřeby a zajistit si tak jejich provozem příjmovou stránku rozpočtu, rozšířit portfolio aktivit, majetku a jeho zhodnocování.

Absence strategické vize rozvoje města v kompletním segmentu jednotlivých služeb se ukazuje již jako nejvíce potřebný dokument, výchozí i pro nakládání s majetkem města.

Proč tedy ne hotel v Alpách či letovisko ve Slovinsku pro relaxační pobyty svých občanů v rámci péče o jejich potřeby (§2 zákona o obcích).

(upravený text článku z 2/2003, publikovaný v Deníku)